Hoppa till innehåll
Media

Regeringen ger förslag till lag om stöd för boenderådgivning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.22
Pressmeddelande

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning. Lagen är temporär och föreslås för åren 2023–2027. Syftet med lagförslaget, som beretts av miljöministeriet, är att förebygga boenderelaterade problem och bostadslöshet genom att förbättra tillgången till boenderådgivning oberoende av boendeform. Enligt förslaget kan kommunerna i fortsättningen ansöka om statsunderstöd för boenderådgivning från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Bostadslösheten har förändrats. I dag är risken för att bli bostadslös allt mer förknippad med ekonomiska problem. Förlusten av bostad kan förebyggas med hjälp av boenderådgivning. Utöver att bygga och skaffa bostäder är det allt mer fråga om sätt att säkra att den boende kan behålla sin bostad. Stöd för rådgivningen har getts sedan 2009, och den har utvecklats i flera projekt. I projekten har rådgivningen konstaterats vara ett kostnadseffektivt sätt att förebygga bostadslöshet.

Mest erfarenhet av nyttan med boenderådgivning har man hittills samlat från rådgivning till boende i hyresbostäder. Lagen uppmuntrar kommunerna att utveckla och utvidga boenderådgivningen så att den finns att tillgå oberoende av om en boende som behöver hjälp har en ägarbostad, en hyresbostad eller en bostad som baserar sig på någon annan besittningsform.

– Bostaden är hörnstenen i vardagen. Om man förlorar sin bostad leder det ofta till flera andra sociala problem. Boenderådgivningen är bevisligen effektiv: framför allt kan man förhindra vräkningar, vilket är nyckeln till minskad bostadslöshet, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo. – Förebyggande av bostadslöshet är särskilt viktigt just nu när levnadskostnaderna stiger. Vi behöver olika typer av stöd och rådgivning samtidigt för att förhindra att de som är i utsatt ställning blir utstötta i samhället, fortsätter Ohisalo.

ARA beviljar statsunderstöd och stödjer utvecklingen på kommunnivå

I lagen föreslås bestämmelser om statsunderstöd som beviljas särskilt för boenderådgivning och som de kommuner som tillhandhåller rådgivning kan ansöka om från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Kommuner och samkommuner ska beviljas statsunderstöd inom ramen för statsbudgeten till högst 80 procent av kostnaderna för produktion, utvidgning eller utveckling av boenderådgivningen. Understödet kan också användas för köpta tjänster. Förutom att bevilja understöd ska ARA ge kommunerna stöd för planeringen och uppföljningen av tjänsten och för att dela erfarenheter mellan kommunerna.

Syftet med lagförslaget som grundar sig på statsunderstöd är att också i fortsättningen stödja lokala lösningar för rådgivningen. Boenderådgivning har erbjudits bland annat genom kommunala hyreshusbolag, bostads- och socialservice samt av organisationer och privata aktörer. Ansvaret för den sociala servicen överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023, och därför är det nödvändigt att förstärka framför allt myndighetssamarbetet för boenderådgivning.

Den temporära lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023 och gälla 2023–2027. Understödens effekt och boenderådgivningens utveckling granskas utifrån samlade erfarenheter och en bedömning av hur väl lagen fungerar görs i slutet av perioden.

Mer information

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
0295 250 332
[email protected]

Heikki Sairanen
specialmedarbetare
050 456 4662
[email protected]

Maria Ohisalo