Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Ympäristöministeriö valmistelee uutta lakia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä. Erityisesti rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 2010-luvulla, ja nyt valmisteltavan lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä.

Lain tavoitteena on:

  • Selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä
  • Kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä

Lainsäädäntöhankkeessa otetaan huomioon luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelleen RauLaKo-hankkeen loppuraportti. Keväällä 2019 valmistuneen raportin yhtenä kehittämisehdotuksena oli, että luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta säädetään uusi laki.

Työn eteneminen

Ympäristöministeriö on asettanut lain valmisteluun laajapohjaisen virkahenkilöistä ja sidosryhmistä koostuvan projektiryhmän. Ryhmä työskentelee luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta koordinoivan ohjausryhmän alaisuudessa.

Ryhmän tavoitteena oli valmistella hallituksen esitys laiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Lakiesityksen valtioneuvoston käsittely on siirtynyt keväälle 2021.

Projektiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 11.2.2020 ryhmä järjestäytyi ja todettiin hankkeen ja projektin tavoitteet ja tehtäväksianto. Projektiryhmän sihteeri, Hanne Lohilahti (YM) esitteli korvausmenettelyn nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevan hankkeen suositukset. Neuvotteleva virkamies Vesa Kahilampi (MMM) kuvasi korvausten, tukien ja avustusten maksamisessa noudatettavasta EU:n valtiontukisääntelystä.

Projektiryhmän toisessa kokouksessa 11.3. keskusteltiin lain rakenteesta, yleisistä periaatteista, määritelmistä ja viranomaistehtävistä sekä viljelysvahinkoja koskevista perusteista ja lainsäädännöllisistä linjauksistaLisäksi BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoi lintujen aiheuttamien maatalousvahinkojen ennaltaehkäisystä kansainvälisen kokemuksen valossa.

Kolmannessa projektiryhmän kokouksessa (1.4.2020) kommentoitavana oli ensimmäinen versio lainrakenteesta sekä hallituksen esityksen yleisperustelut. Tämän lisäksi perehdyttiin rakennus- ja eläinvahinkojen perusteisiin ja lainsäädännöllisiin linjauksiin. Luonnonvarakeskuksen Jukka Forsman kertoi Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy –hankkeesta.

Neljännessä kokouksessa (4.5.2020) teemana oli poro- ja kalatalousvahingot. Markku Mikkola-Roos (SYKE) kertoi merikotkan ekologiasta ja esiintymisestä Lapissa ja Taina Kojola Lapin ELY-keskuksesta porotalousvahinkojen nykyisestä korvausmenettelystä. Hanne Lohilahti totesi porotalousvahinkoja koskevat alustavat lainsäädännölliset linjaukset.

Kalatalousvahingoista kuultiin Timo Halosen (MMM) esitys MMM:n hallinnonalan kalatalousyritysten julkisista tuista, Irja Skytén-Suomisen (Suomen Kalankasvattajaliitto ry) kommenttipuheenvuoro sekä lopuksi Hanne Lohilahden esitys kalatalousvahinkoja koskeviksi lainsäädännöllisiksi linjauksiksi.

Viidennessä kokouksessa (27.5.2020) käsiteltävänä oli luonnos laiksi luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinlajien aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta ja kuudennessa kokouksessa (17.6.2020) hallituksen esityksen säännöskohtaiset perustelut.

Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn nykytilanne

Tällä hetkellä rauhoitettujen lajien aiheuttamista korvausmenettelyistä säädetään asetustasoisella ympäristöministeriön päätöksellä (1626/1991, muutettu 838/2010) sekä valtioneuvoston asetuksella maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (8/2002, muutettu 997/2019).

Lisätietoja

Hanne Lohilahti, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Biotalous 0295250374