Allemansrätten

Allemansrätten innebär att var och en som vistas i Finland har tillgång till naturen oberoende av vem som äger eller besitter området. Åtnjutandet av rättigheterna kräver inte tillstånd av markägaren och kostar ingenting. Den som nyttjar allemansrätten får dock inte medföra olägenheter eller störningar.

Omfattande naturområden och gles bebyggelse skapar goda förutsättningar för nyttjandet av allemansrätten. Olika lagar medger, styr eller begränsar allemansrätten.

Allemansrätten i korthet

Du får

 • röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar, på naturängar och på vattenområden
 • rida utan att skada terrängen

 • tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig

 • plocka vilda bär, svampar och växter som inte är fridlysta

 • åka båt, simma och färdas på isen

 • meta och pilka

Du får inte

 • störa markägarens markanvändning

 • röra dig på gårdsplaner, planteringar eller odlade åkrar

 • fälla eller skada levande träd

 • ta torra eller kullfallna träd

 • ta mossor eller lavar

 • göra upp öppen eld på annans mark

 • störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen

 • skräpa ner i naturen

 • köra ett motorfordon i terrängen

 • störa eller skada fågelbon och fågelungar

 • störa djur

 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd

 • låta hunden gå lös på allmänna badstränder, på områden som reserverats som lekplats för barn, på skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner

 • ha hunden okopplad i tätorter, på motionsslingor eller på annans mark

 • ha hunden okopplad mellan den 1 mars och den 19 augusti.

 

Mer information

Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser Telefon:0295250176   E-postadress:


Markus Tarasti, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser Telefon:0295250291   E-postadress: