Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet och Finsk Handel rf informerar
Ytterligare åtgärder krävs för att målet att minska antalet plastkassar ska nås

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2024 12.00
Pressmeddelande
Jätekatoksen ulkoroskakori muovijätteille

Green deal-avtalet mellan miljöministeriet och Finsk Handel har snabbt minskat antalet plastkassar och plastpåsar. Enligt en färsk utvärdering har dock förbrukningen av plastbärkassar börjat öka något efter 2020, och det krävs ytterligare åtgärder för att minskningsmålen ska nås före 2025.

År 2022 låg förbrukningen av de plastkassar som omfattas av avtalet på cirka 56 kassar per person och år. I Finland har cirka 3 600 försäljningsställen inom dagligvaruhandeln och specialvaruhandeln förbundit sig till målen i avtalet om plastkassar, såsom att varje finländare före utgången av 2025 ska använda högst 40 kassar per år.

Enligt den halvtidsutvärdering som miljöministeriet låtit göra vid Finlands miljöcentral minskade förbrukningen av plastbärkassar fram till 2020, men efter det har förbrukningen börjat öka något. Antalet tunna frukt- och grönsakspåsar har minskat med cirka 38 procent från 2017 till 2022. Antalet traditionella butikskassar av plast har under motsvarande tid minskat med endast cirka 9 procent. Allt som allt har förbrukningen minskat sedan 2017.

Under de första avtalsåren förde miljöministeriet, Finsk Handel och de företag som är parter i avtalet en gemensam kommunikationskampanj vid namn Egna kassar med. Syftet med kampanjen var att minska förbrukningen av plastkassar och nedskräpningen med dem och att öka medvetenheten om hållbar konsumtion. Till följd av den diskussion och kampanj som förts om plast har konsumenterna ändrat sitt konsumtionsbeteende, men mycket återstår att göra för att målen för minskad förbrukning av plastkassar ska nås. 

”Att använda färre plastkassar är ett enkelt och konkret sätt att minska förbrukningen av plast i den egna vardagen. Avtalet om plastkassar är en viktig del av en omfattande verksamhet på EU-nivå och internationell nivå som syftar till att minska de skador som orsakas av plast”, säger Salla Koivusalo, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Handeln uppmuntrar till att minska förbrukningen av plastkassar också i fortsättningen

”Minskningen i användningen av plastkassar framskred exemplariskt fram till 2020, men covid-19-epidemin ändrade konsumtionsbeteendet. Företagen inom handeln strävar efter att uppnå det mål på 40 kassar per konsument som anges i EU-direktivet. En minskning på 15 kassar per person och år jämfört med nuläget är ett ambitiöst mål att uppnå på bara ett par år”, säger Marja Ola, ledande sakkunnig vid Finsk Handel.

Man håller fast vid målen i avtalet och planerar åtgärder för att uppnå dem. Kundkommunikationen om förbrukning av plastkassar ska effektiviseras 2024–2025. Det kommer också att vidtas andra åtgärder som uppmuntrar till att minska förbrukningen, och som företagen inom handeln kommer att få berätta om i sinom tid. 

Enligt den halvtidsutvärdering som Finlands miljöcentral gjort har de avgiftsbelagda plastkassarna och prissättningen av dem varit de effektivaste metoderna för att minska förbrukningen. För att nå minskningsmålen behövs det mer information om konsumentbeteendet och konkreta åtgärder som uppmuntrar konsumenterna att ändra sitt beteende.

”Målet kan uppnås endast i samarbete med kunderna inom handeln. Vi uppmuntrar till att man i matbutiken permanent övergår till att använda återanvändbara flergångskassar i stället för engångskassar. Detta kan var och en av oss påverka i vår egen vardag”, säger Ola.

Green deal-avtalet om plastkassar mellan miljöministeriet och Finsk Handel ingicks 2016 och gäller till utgången av 2025.  Miljöministeriet låter göra halvtidsutvärderingar av alla frivilliga avtal. På detta sätt kan man följa upp hur verkningsfulla åtgärderna är och hurdana resultat de ger samt bedöma hur åtgärderna framskrider under resten av avtalsperioden. I halvtidsutvärderingarna föreslås också ändringar. 

Mer information:

Salla Koivusalo
Specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295250289

Marja Ola
Ledande sakkunnig
Finsk Handel rf
[email protected]
tfn 050 383 7711