Hoppa till innehåll
Media

Vi hjälper småvattnen tillsammans – Helppi stöder arbetet med att iståndsätta småvatten

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2023 13.07 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 14.19
Nyhet
Vesistökunnostajia lammen ympärillä.

Gemensamt lärande, kontakt mellan iståndsättare och arbete med händerna i vattnet för våra småvatten. Allt detta möjliggörs av projektet Helppi, det vill säga Helmi-programmets nätverk för småvatten och strandnatur.

Projektet Helppi, som leds av Finlands miljöcentral, samordnar och stöder på riksnivå åtgärderna inom Helmi-programmet för att iståndsätta småvatten och strandmiljöer.

”Vi hjälper särskilt närings-, trafik- och miljöcentralerna i det praktiska arbetet med iståndsättning av småvatten i centralernas områden. Vi klarlägger vilka utmaningar de står inför och hurdan information och hurdant material de behöver till stöd för sitt arbete. Dessutom ordnar vi utbildningar och olika evenemang för ömsesidigt lärande i regionerna och samordnar produktionen av iståndsättningshandböcker”, säger Mari Annala, som är samordnare för projektet och forskare vid Finlands miljöcentral.

Projektet omfattar iståndsättning av olika småvatten: bäckar, källor, flador, glon och tjärnar. Iståndsättningen omfattar också naturobjekt vid insjöarnas och Östersjöns stränder. Småvattnens och strändernas tillstånd har försämrats, särskilt på grund av ändringar i markanvändningen och byggande i vattendrag, och en stor del av naturtyperna i och omkring småvatten är hotade. Ett av målen i Helmi-programmet är att iståndsätta upp till 200 småvattenobjekt.

Inom projektet Helppi utvecklar man nu bedömningen av tillståndet i små strömmande vattendrag och utreder förutsättningarna för att inrätta ett nätverk för uppföljning av restaureringsobjekten inom Helmi-programmet. ”Vi håller också på med en utredning där vi sammanställer uppgifter om olika strandnaturtyper och deras iståndsättningsbehov”, säger Annala.

I restaureringsarbetet måste man nätverka

”För att restaureringen ska vara så effektiv som möjligt med tanke på småvattennaturen måste de som utför det praktiska arbetet kunna bilda starka nätverk och effektivt dela information sinsemellan. Jag anser att vårt arbete med att skapa möten och nya nätverk är särskilt viktigt här”, säger Annala.

Inom ramen för projektet har man ordnat många olika slags evenemang och möjligheter att mötas. Till exempel kan konsulter, organisationer och myndigheter mötas i det virtuella kaféet Pienvesi för att dela aktuella informationsinslag och diskutera tillsammans. I regionerna ordnas också utbildningar där man rent konkret är ute i terrängen med händerna i leran – eller i vattnet.

Alla utbildningar är öppna och bland deltagarna har funnits till exempel sakkunniga från närings-, trafik- och miljöcentralerna och Forststyrelsen.

Gemenskapskänsla och möjligheter till lärande för småvattennaturen

”Jag upplever att vi gör konkret arbete för att främja den biologiska mångfalden, och att vi också ger dem som iståndsätter småvatten möjlighet att göra det. Helmi-programmet har skapat gemenskapskänsla och erbjudit oss och andra aktörer möjligheter till lärande genom samarbete”, säger Annala.

De bästa erfarenheterna enligt henne är de fysiska mötena runt om i Finland med andra människor i nätverket. ”Det är viktigt, men också roligt, att möta andra sakkunniga och träffa dem som deltar i det praktiska arbetet. Vare sig man är i bastun, i badtunnan eller vid småvatten”, säger hon.

Närmast Annalas hjärta ligger bäckarna, eftersom hon har bakgrund inom bäckforskning. ”Jag har bedrivit mycket forskning i nordöstra Österbotten, och det områdets bäcknatur kommer jag aldrig att glömma. När jag hittar småvatten i naturtillstånd är det alltid en spännande upplevelse!”