Hoppa till innehåll
Media

En liten terminologiguide för datasystemet för den byggda miljön
Vad handlar Ryhti-projektet om?

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 12.01 | Publicerad på svenska 24.3.2021 kl. 15.15
Nyhet

Nu när arbetet med att lägga grunden för datasystemet för den byggda miljön börjar är det bra att belysa hur det framtida systemet i slutändan kommer att se ut och hur det kommer att förändra den nuvarande informationshanteringen som helhet. Den lilla terminologiguiden för Ryhti-projektet erbjuder vägledning till den gemensamma terminologin.

Varför gjordes registret för den byggda miljön till en informationsresurs och ett datasystem?
Arbetet för att skapa ett datasystem för den byggda miljön baserar sig på regeringsprogrammet: ”Det ska skapas ett riksomfattande digitalt register och en dataplattform för den byggda miljön, vilka ska utgöra underlag för beslut och processer om markanvändning och byggande.”

Väldigt snabbt efter att arbetet inletts måste terminologin preciseras. Med register avses nämligen enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ”en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden”. Informationen om den byggda miljön kan visserligen också utgöras av personuppgifter, men begreppet är alltför snävt för våra syften.

Det nya datasystemet för den byggda miljön syftar till att tillgodose informationsbehoven för de olika aktörerna i samhället. Med avseende på informationshanteringslagen* håller vi på att upprätta en gemensam informationsresurs. Med detta avses en för användning av flera aktörer planerad och upprätthållen informationsresurs vars uppgifter kan lämnas ut och utnyttjas för olika ändamål. Uppgifterna i en gemensam informationsresurs samlas in endast en gång och uppdateras när uppgifterna ändras. Denna information står till förfogande för informationstjänster och andra tjänster som utnyttjar informationen.

Med informationssystem eller datasystem avses ett helhetsarrangemang som består av databehandlingsutrustning, programvara och annan databehandling. I kommunikationen om Ryhti-projektet använder vi ordet datasystem som en icke-teknisk term. Med denna term menar vi en helhet som kommer att förändra användningen av informationen om den byggda miljön. Datasystemet för den byggda miljön består av två informationsresurser, av vilka den ena innehåller information om byggande och den andra planinformation. Dessa används via en dataplattform.

För att ändringen ska vara möjlig måste informationen samordnas. En väsentlig faktor i helheten är interoperabiliteten i fråga om den byggda miljön, som säkerställer att informationen är användbar. Interoperabel, standardiserad och enhetligt begriplig information rör sig smidigt mellan informationsresurser och datasystem. Överlappande manuellt arbete faller bort när maskinerna kan överföra informationen digitalt.

*Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019

Nyhet YM019:00/2020