Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Så här kan regleringen av nedlagda vindkraftverk utvecklas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2023 11.54
Pressmeddelande

Miljöministeriet utredde lagstiftningen om rivning av vindkraftverk för att bedöma om den nationella lagstiftningen behöver ändras.

I utredningen granskas lagstiftningen om rivning och avfallshantering av landbaserade och nedlagda vindkraftverk i Finland och i de utvalda jämförelseländerna Sverige, Tyskland och Frankrike. Dessa jämförelseländer valdes på grund av att ländernas praxis och lagstiftning gällande rivning av kraftverk är annorlunda än i Finland.

Finland har ingen speciallagstiftning om rivning av vindkraftverk. Lagstiftningen om byggande, miljöskydd och avfallshantering beaktar inte heller de särskilda behoven vid avveckling av vindkraftsverksamhet eller rivning kraftverk och deras fundament. Eftersom regleringen är allmänt hållen är arrendeavtalen mellan vindkraftsbolagen och markägarna till vindkraftsfastigheterna ett viktigt sätt att hantera frågor som gäller rivning av vindkraftverk. I bakgrunden till behovet att utveckla regleringen är också en oro över vem det är som ansvarar för rivningen av kraftverken och finansieringen av rivningen i situationer där vindkraftsbolaget är insolvent.

Utredningen identifierar alternativa sätt att noggrannare reglera rivningen av kraftverk i Finland. Det lyfts fram en möjlighet att i lagstiftningen om byggande ta in bestämmelser om skyldigheten att riva vindkraftverken och villkor för beviljande av bygglov. Utredningen presenterar också en modell enligt vilken en vindkraftsaktör i planläggningsavtalet med kommunen åläggs att riva vindkraftverket efter att användningen upphört och att ställa en säkerhet till förmån för kommunen som tryggar genomförandet av rivningsåtgärderna. 

Till exempel Frankrike har speciallagstiftning om ansvar för rivning av vindkraftverk och ställande av säkerhet. Modellen gör det möjligt att beakta branschens särdrag och att samordna bestämmelserna med det nuvarande planerings- och tillståndssystemet för vindkraftsutbyggnad.

Utredningen genomfördes av Hannes Snellman Advokatbyrå Ab sommaren 2023. Iakttagelserna utnyttjas vid genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

Mer information

Mari-Linda Harju-Oksanen
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 554
[email protected]

Klaus Metsä-Simola
Advokat
Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
tfn +358 45 262 8916
[email protected]

Minna Juhola
Advokat
Hannes Snellman Advokatbyrå Ab
tfn +358 40 557 1210
[email protected]