Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Dubbelräkning av frivillig utsläppskompensation kan undvikas på olika sätt

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 11.04
Pressmeddelande

I en ny utredning konstateras att frivillig kompensation av klimatutsläpp kan genomföras på olika sätt och att dubbelräkning av utsläppskompensationen kan undvikas. Enligt utredningen ger EU-lagstiftningen dock inte möjlighet att anpassa staternas beräkning av växthusgasutsläpp.

Projektet om dubbelräkning av frivillig kompensation av klimatutsläpp är slutfört. I utredningen undersök-tes nationella klimatmål och principiella, tekniska och juridiska aspekter på dubbelräkning av frivillig kompensation.

Under de senaste åren har flera företag som erbjuder utsläppskompensationstjänster startat i Finland. Kriterierna för god utsläppskompensation har publicerats på miljöministeriets webbplats, och ett av krite-rierna är undvikande av dubbelräkning. Den nya utredningen koncentrerar sig på en av formerna för dubbelräkning, s.k. dubbelt tillgodoräknande. Det avser en situation, där minskningen räknas till godo av såväl det företag som kompenserar utsläppen och av den stat inom vars territorium kompensationen sker. Behovet att undvika dubbelräkning har lett till oklarheter på marknaden för frivillig utsläppskompensation.

Fokus på klimatpåståenden och metoder för dämpning

Utredningsresultaten visar att dubbelräkning för närvarande enklast kan undvikas genom att fästa upp-märksamhet vid klimatpåståenden. Företag och andra organisationer kan till exempel visa att man genom inhemska projekt stöder Finlands mål om klimatneutralitet. I ett projekt som finansieras av statsrådet skapas spelregler för framförande av klimatpåståenden.

Ett annat alternativ för att undvika dubbelräkning är att företagen endast använder sådana bekämp-ningsresultat för att uppväga klimatolägenheter som inte beaktas i hur Finland uppnår sitt mål. Lagring av koldioxid som samlas in direkt från luften och användning av biokol som jordförbättringsmedel ingår till exempel inte i EU:s eller Finlands nuvarande klimatmål eller mätningar. Dessutom är det möjligt att köpa  kompensationsenheter som undviker dubbelräkning på den internationella marknaden, om företaget inte vill bidra till Finlands klimatmål.

EU-lagstiftningen ger inte möjlighet att anpassa staternas beräkning av koldioxidutsläpp

De stater som har förbundit sig till Parisavtalet om klimatförändringar är skyldiga att rapportera sina utsläpp och kolsänkor till FN. Finland och de övriga EU-länderna rapporterar också till EU-kommissionen, vilket de är förpliktade till enligt EU-lagstiftningen.

Enligt utredningen ger EU-lagstiftningen inte möjlighet att göra så kallade motsvarande nationella juste-ringar. I nationella justeringar gör staten ändringar i beräkningen av sina växthusgasutsläpp eller förbinder sig att överskrida sitt nationella mål med den mängd som motsvarar ett företags eller en organisations bekämpningsresultat.

”Enligt vår utredning kan dubbelt tillgodoräknande undvikas redan nu genom att delta i Finlands gemen-samma klimatinsatser med klimatpåståenden eller genom att stödja projekt som ännu inte ingår i Finlands mål och mätningar. Det tar tid innan situationen klarnar i fråga om motsvarande anpassningar”, säger Hanna-Mari Ahonen, konsult hos Perspectives Climate Group. 

Ur Finlands och de övriga EU-ländernas perspektiv är möjligheterna till nationell anpassning annorlunda än möjligheterna för de övriga parterna i Parisavtalet. EU:s klimatmål följs upp kollektivt i Parisavtalet. För Finland är reglerna om rapportering och bokföring av utsläpp på EU-nivå viktigare än Parisavtalet, då det är fråga om frivillig kompensation.

Enheterna för utsläppskompensation ska vara tillförlitliga

I utredningen påpekas att man på längre sikt och i och med att EU-lagstiftningen utvecklas ska göra mot-svarande anpassning bara för bekämpningsåtgärder som genuint bidrar till minskade utsläpp och är noga uträknade. I annat fall föreligger fara för att motsvarande anpassningar kan försvåra för värdlandet att uppnå sina mål och kräva extra klimatåtgärder.

”För närvarande anses de enheter för utsläppskompensation från inhemska projekt inom markanvänd-ningssektorn vara så osäkra att motsvarande nationell anpassning inte skulle vara möjlig annars heller. Preliminära uppgifter visar att Finlands kolsänkor också kommer att bli utsläppskällor, varför staten har allt mindre möjlighet att ta risken att företagens frivilliga kompensationsåtgärder konkurrerar med de natio¬nella åtgärderna inom markanvändningssektorn”, säger specialsakkunnig Ville Laasonen på miljöministeriet.

Miljöministeriet förbereder spelregler för kompensation av utsläpp. I projektet definierar företagens klimatmål och närmare kriterier för den utsläppskompensation som används. Spelreglerna bidrar till att förbättra tillförlitligheten i branschen och undvika dubbelräkning. Projektresultaten publiceras i februari 2023.

Utredningen Särskilda frågor som gäller frivillig utsläppskompensation gjordes av S. Laininen Law i samarbete med Perspectives Climate Group, Gaia Consulting och Sun Innovations. Projektet finansierades av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Mer information

Ville Laasonen
Specialsakkunnig
0295 250 250
[email protected]

Lotta Heikkonen
Ledande sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 074
[email protected]

Perspectives Climate Group GmbH
Hanna-Mari Ahonen
Senior Consultant
+358 40768 1099
[email protected]

Laininen Law Oy
Jenni Laininen
Verkställande direktör
050 377 2685
[email protected]