Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Det finns inte skäl att decentralisera behandlingen av dispenser för fredade arter, förslag om att utveckla den nuvarande verksamheten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2022 15.51
Pressmeddelande

Miljöministeriet har låtit göra en utredning om behandlingen av dispenser för alla arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. I utredningen gjordes en kartläggning av resursläget vid NTM-centralerna och en bedömning av olika alternativ för att förbättra resursläget när ansökningarna om dispens behandlas och följs upp. Baserat på resultaten i utredningen och på det rådande resursläget framgick inga anledningar att göra ändringar i det nuvarande systemet, där dispensuppgifterna sköts av NTM-centralen i Egentliga Finland. I utredningen föreslogs vissa förbättringar i den nuvarande verksamheten och dessa behandlas mellan miljöministeriet och NTM-centralerna.

Utvecklingsförslagen var till exempel en närmare dialog med de övriga NTM-centralerna när dispenserna behandlas, att det elektroniska tillståndssystemet utvecklas och att personalresurserna utökas. Rekommendationen var att resurserna ökas, eftersom de personer som behandlar tillstånd svarar på ett stort antal tillstånd och på tillstånd som kräver mycket arbete. De nuvarande resurserna är inte tillräckliga för att dispenser ska kunna behandlas vid NTM-centralerna i sin helhet.

Enligt utredningen är centraliserad behandling den modell som fungerar bäst i fråga om dispenser för fåglar. I och med centraliseringen förblir beslutslinjen enhetlig i hela landet och en enhetlig linje gör tillståndsbesluten mer förutsägbara, vilket är till fördel för den som ansöker om tillstånd.

Enligt utredningen har centraliseringen gjort det möjligt att utveckla sakkunskapen i fråga om såväl lagstiftning, biologisk kompetens som administrativa förfaranden. Dessutom bidrar identifieringen av utmaningar som gäller olika arter till att bestämmelserna tillämpas konsekvent. Centraliseringen kan dessutom lindra det allmänna trycket på beslut om dispens när tillstånden meddelas från ett ställe och tillstånden behandlas av ett centraliserat team i stället för av enskilda personer.

Utredningen bereddes av planerings- och konsultbolaget AFRY.

Mer information:

Nina Mikander
specialsakkunnig
tfn 050 571 0992
[email protected]

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
[email protected]