Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Bestämmelser om ändringssökande i klimatlagen skulle främja rättssäkerheten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2022 12.00
Pressmeddelande

Utredningen om ändringssökande i klimatlagen är klar. I utredningen bedömer juris doktor Pekka Vihervuori i vilken mån de planer som utarbetas med stöd av klimatlagen är överklagbara samt vilka instanser som kan ha besvärsrätt. I utredningen föreslås att ändringssökande ska införas i klimatlagen. Utredningen stöder beredningen av den proposition om ändring av klimatlagen som ska lämnas till riksdagen på hösten.

Under de senaste åren har besvär som hänför sig till klimatförändringar anhängiggjorts i flera europeiska länder och även i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. I Finland har det inte förts någon rättegång om klimatförändringar mot staten eller myndigheterna. Ur rättslig synvinkel har det ansetts vara oklart om det är möjligt att överklaga beslut som fattats med stöd av den gällande klimatlagen. 

"Jag anser att det är viktigt att frågorna som gäller ändringssökande nu har utretts. Under de senaste åren har det förekommit flera klimaträttegångar runt om i världen. Det är viktigt att säkerställa att Finland har ett fungerande rättsskydd i klimatfrågorna", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Enligt Vihervuoris förslag till bestämmelser gäller besvärsrätten bland annat de klimatpolitiska planer som utarbetas med stöd av klimatlagen och med hjälp av vilka man minskar växthusgasutsläppen i Finland och anpassar sig till klimatförändringarna. Enligt förslaget söks ändring direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt Vihervuori är planerna som utarbetas enligt klimatlagen speciella i juridiskt hänseende, och det finns ingen färdig modell för hur rättsskyddet ska ordnas. Vihervuori anser att man i ett fungerande system för ändringssökande måste samordna flera olika synpunkter.

"Trots att klimatförändringarna berör alla kan alla knappast ha besvärsrätt. Besvärsrätten kan inte heller vara så snäv att ingen i praktiken har rätt att föra talan. En särskild fördelning av effekterna av klimatförändringarna, bekämpningsåtgärderna eller anpassningsåtgärderna kan då utgöra lösningen. Man måste också se till att processen är tydlig och smidig", säger Vihervuori.

Avsikten är att en proposition som kompletterar klimatlagen lämnas till riksdagen på hösten

Reformen av klimatlagen genomförs i två faser. Regeringen överlämnade en proposition med förslag till en ny klimatlag till riksdagen i mars. Klimatlagen avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Avsikten är att lagen kompletteras med propositionen om ändringssökande som lämnas till riksdagen på hösten. Dessutom kompletteras propositionen med bestämmelser om kommunernas klimatplaner.

Beredningen av bestämmelserna om ändringssökande fortsätter utifrån den utredning som nu publicerats och målet är att propositionsutkastet sänds på remiss på sommaren.

Ytterligare information:

Milja Henttonen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare (begäran om intervjuer med ministern) 
tfn 050599 3094
[email protected]

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare
miljöministeriet
tfn 0295 250 225
[email protected]
 

Emma Kari