Hoppa till innehåll
Media

Utlysning: Understöd för beredning av LIFE-projekt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 21.5.2021 12.25
Nyhet

Miljöministeriet beviljar understöd för beredning av LIFE-projekt.

Bakgrund

EU:s LIFE-program finansierar projekt som handlar om miljö, naturvård och klimatåtgärder. LIFE-finansieringen för sedvanliga LIFE-projekt är inte öronmärkt, utan alla EU-medlemsländernas ansökningar om finansiering bedöms enligt samma kvalitetskriterier. För att de finländska ansökningarna om LIFE-finansiering ska lyckas i den europeiska tävlingen och för att Finlands mål för att få LIFE-finansiering 2021 – 2027 ska nås, är det nödvändigt att se till att de ansökningar som sänds från Finland håller en så hög kvalitet som möjligt. Miljöministeriet vill tillgodose detta behov genom att ordna en ansökan om understöd som stödjer beredningen av LIFE-projekt.

Verksamhet som kan få understöd

Understödet beviljas för att bereda LIFE-projekt. Miljöministeriets andel kan uppgå till högst 60 procent av projektets stödberättigande kostnader, dock högst 10 000 euro per projekt. I denna ansökningsomgång delas det ut sammanlagt högst 100 000 euro. Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte.

Alla aktörer som har ett FO-nummer kan ansöka om detta understöd. Statens bokföringsenhet kan dock inte vara mottagare av statsunderstöd. Om sökanden är statens bokföringsenhet, fattar miljöministeriet ett finansieringsbeslut som gäller statens interna verksamhet eller ett beslut om anvisande av anslag med bokföringsrätt. Understödet söks på en elektronisk ansökningsblankett (länk) som ska åtföljas av en undertecknad version av ansökningsblanketten samt ett intyg över namnteckningsrätt. Statens bokföringsenheter använder samma ansökningsblankett.

Understödet beviljas endast projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen.

Investeringar i byggnader, infrastruktur eller anläggningar är inte kostnader som ger rätt till understöd. Ett projekt kan omfatta underleveranser, men kostnaderna kan inte bestå enbart av dessa. Miljöministeriet beviljar LIFE-beredningsstöd för icke-ekonomisk verksamhet.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden går ut den 9 august 2021 kl. 16.15. Ansökningar och bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan sökas endast elektroniskt.

Bedömningskriterier

Beredningsunderstöd beviljas för projekt som betraktas som konkurrenskraftiga. Kriterierna för bedömning av ansökningarna:

  1. Förenlighet med prioriteringarna och de särskilda målen för områdena för delprogrammen Miljö och Klimatpolitik LIFE (LIFE-förordningen, det fleråriga arbetsprogrammet)
  2. Projektets betydelse i EU (koppling till EU:s miljöpolitik och det internationella samarbetet)
  3. Projektets effekter på nationell nivå (konkreta miljöfördelar)
  4. Sökandens förmåga att leda ett LIFE-projekt och samarbetsnätverkets kvalitet (för att avhjälpa problem och sprida ut projektets resultat)
  5. Realistisk och genomförbar beredning av ett LIFE-projekt

Bedömningen görs av miljöministeriets expertpanel som bedömer ansökningarna enligt bedömningskriterierna. Ansökningar som uppenbart strider mot stödvillkoren i denna utlysning, gäller ogenomförbara projekt eller är bristfälligt ifyllda avslås.

Urval och beslut

När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena Om statens bokföringsenhet får ett positivt beslut om sin ansökan, fattar miljöministeriet ett finansieringsbeslut som gäller statens interna verksamhet eller ett beslut om anvisande av anslag med bokföringsrätt. Besluten skickas till de e-postadresser som sökandena uppgett i ansökan. Valet görs utifrån de bedömningskriterier som anges i denna utlysning. Ministeriet kan även bevilja en mindre summa än vad som ansökts.

Projektgenomförande och utbetalning av stöd 

Ansökan om finansiering för ett LIFE-projekt som beretts med understödet ska lämnas in till kommissionens Funding & Tenders portal i enlighet med den ansökningstid för LIFE 2021 som fastställts av kommissionen. En förutsättning för utbetalning av understödet är att understödsmottagaren har lämnat in ansökan till kommissionen inom utsatt tid. Understödsmottagaren redogör för användningen av understödet och bevisar att hen lämnat in en ansökan till kommissionen innan fakturering av kostnaderna. Understödsmottagaren fakturerar miljöministeriet för godtagbara, faktiska kostnader enligt villkoren för specialunderstöd i enlighet med anvisningarna i understödsbeslutet. Projektets godtagbara kostnader enligt villkoren för specialunderstöd är stödberättigande först när ett stödbeslut har fattats.

Villkor för understödet och tillämplig lagstiftning

Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd:

Mer information

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 339

Milka Parviainen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 250 037