Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: LIFE-hankkeiden valmisteluavustukset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.5.2021 12.25
Uutinen

Ympäristöministeriö myöntää rahoitusta LIFE-hankkeiden valmisteluun.

Tausta

EU:n LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. EU:n LIFE-rahoitus tavanomaisille LIFE-hankkeille ei ole korvamerkittyä, vaan kaikkien EU jäsenvaltioiden hankehakemuksia arvioidaan samoilla, laatuun perustuvilla kriteereillä. Jotta suomalaiset LIFE-hankehakemukset menestyisivät Euroopan laajuisessa kilpailussa, ja Suomelle asetettuihin LIFE-saantotavoitteisiin 2021-2027 päästäisiin, on tarpeellista varmistaa Suomesta lähtevien hankehakemusten mahdollisimman hyvä laatu. Tähän tarpeeseen ympäristöministeriö on pyrkinyt vastaamaan järjestämällä LIFE-hankevalmistelua tukevan valmisteluavustushaun.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustusta myönnetään LIFE-hankkeiden valmisteluun. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla enintään 10 000 euroa/hanke. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 100 000 euroa. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Avustuksen hakijana voi olla mikä tahansa y-tunnuksellinen toimija. Valtion kirjanpitoyksikkö ei kuitenkaan voi olla valtionavustuksen saaja, joten jos hakijana on valtion kirjanpitoyksikkö, saajalle tehdään valtion sisäistä toimintaa koskeva rahoituspäätös tai määrärahan osoittamispäätös kirjausoikeudella. Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella (linkki), jossa tulee olla liitteenä allekirjoitettu versio hakulomakkeesta sekä todistus nimenkirjoitusoikeudesta. Valtion kirjanpitoyksiköt käyttävät samaa hakulomaketta.

Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle.

Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia. Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan alihankinnoista. Ympäristöministeriö myöntää LIFE-valmisteluavusta ei-taloudelliseen toimintaan.

Avustuksen hakeminen

Hakuaika päättyy 9.8.2021 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella.

Arviointiperusteet

Valmisteluavustusta myönnetään kilpailukykyisiksi arvioiduille hankkeille. Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

  • Sopivuus LIFE Ympäristö- tai Ilmastotoimet toiminta-alan alaohjelmien painopistealueisiin ja erityistavoitteisiin (LIFE-asetus, monivuotinen työohjelma),
  • Hankkeen merkittävyys EU:ssa (kytkös EU:n ympäristöpolitiikkaan ja KV-yhteistyö)
  • Hankkeen vaikuttavuus kansallisesti (konkreettinen ympäristöhyöty)
  • Hakijan kyvykkyys LIFE-hankkeen vetämiseen ja yhteistyöverkoston laatu (käsiteltävän ongelman parantamiseksi ja projektin tulosten levittämiseksi)
  • LIFE-hankkeen valmistelun toteuttamisen realistisuus ja toteuttamiskelpoisuus

Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön asiantuntijoista koostuva asiantuntijapaneeli, joka arvioi avustushakemukset alla mainittuja kriteereitä käyttäen. Selvästi tässä avustushakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, tai vaillinaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään.

Valinnat ja päätökset

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Jos valtion kirjanpitoyksikkö saa hakemukseensa myönteisen päätöksen, ympäristöministeriö tekee asiasta valtion sisäistä toimintaa koskevan rahoituspäätöksen tai määrärahan osoittamispäätöksen kirjausoikeudella. Päätökset lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valinta tehdään tässä hakuilmoituksessa ilmoitettujen arviointikriteerien perusteella. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

Hankkeen toteutus ja maksatus  

Avustuksella valmistellun LIFE- hankkeen hakemus tulee jättää komission Funding & Tender portaliin komission asettaman LIFE 2021 hakuaikataulun mukaisesti. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja on jättänyt hakemuksen komissiolle määräaikaan mennessä. Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä ja todentaa jättäneensä hakemuksen komissiolle ennen avustuksen laskutusta. Avustuksen saaja laskuttaa ympäristöministeriöltä erityisavustusten ehtojen mukaiset hyväksyttävät, toteutuneet kulut avustuspäätöksessä olevien ohjeiden mukaisesti. Hankkeen erityisavustusten ehtojen mukaiset, hyväksyttävät kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta kun avustuspäätös on tehty.

Avustuksen ehdot  ja sovellettava lainsäädäntö

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies, [email protected], p. 0295 250 339

Milka Parviainen, erityisasiantuntija, [email protected], p. 0295 250 037