Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd: Programmet för hållbara städer ger understöd för försök i städer och kommuner - under temat kommunernas inkluderande och interaktiva hållbarhetsarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 10.47

Programmet Hållbar stad främjar en hållbar utveckling i städer och kommuner såväl när det gäller stadsutveckling i praktiken som strategisk ledning.

Bakgrund

Programmet stöder i synnerhet städernas egen verksamhet mot en hållbar stadsutveckling. Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla, smarta, friska och socialt hållbara städer och programmet efterlyser framför allt nya lösningar på utmaningar som antingen förenar dessa teman eller som faller mellan dem. Programmet har sitt ursprung i bland annat FN:s globala stadsutvecklingsagenda, hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 och EU:s urbana agenda. 

Verksamhet som kan få understöd

I denna utlysning understöder miljöministeriet försök där nya lösningar testas och tas fram för kommunernas inkluderande och interaktiva hållbarhetsarbete. Försöksprojekten kan till exempel ha samband med något av följande teman: 

 • Kommunens invånarorienterade eller interaktiva hållbarhetsarbete
 • Tväradministrativt samarbete och ledning inom kommunens hållbara utveckling 
 • Synliggörande av kommunens hållbarhetsarbete och dess ekonomiska fördelar

Lösningarna kan vara lokala, regionala eller nationella.

Finansiering kan sökas för framtidsinriktade projekt som testar nya lösningar eller tillämpar befintliga lösningar på ett nytt sätt. Projekten kan syfta till att ta fram ny information, tjänster eller verksamhetsmodeller som bidrar till att utveckla verksamheten i städer och kommuner samt aktivera och engagera aktörer i hållbarhetsarbete. Projektet ska fokusera på bestående förändringar i städernas och kommunernas hållbarhetsutveckling och ha potential att få bredare genomslag eller bidra till systemförändringar i samhället. Projekten kan dessutom inkludera nya typer av samarbetsstrukturer eller samarbete inom kommunerna, mellan kommunerna eller mellan kommuner och övriga aktörer. Samarbete mellan olika aktörer är mycket önskvärt.

Understödet kan sökas av en kommun eller en stad. Vilken som helst annan aktör kan vara partner i projektet. Projektet ska ha en anknytning till åtminstone två teman i programmet: koldioxidsnåla, smarta, socialt hållbara och friska städer.

Förutsättningar för beviljande av understöd

Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understöd beviljas endast projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen samt samtliga följande villkor:

 • Understödet kan sökas av en kommun eller en stad.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bland annat genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen hos projektet.
 • Genomföraren ska öppet informera om lärdomar och resultat både under projektets gång och efter att det har avslutats.

Om miljöministeriet anser att understödet gäller ekonomisk verksamhet tillämpas dessutom EU:s regler för statligt stöd i fråga om stöd av mindre betydelse (så kallade de minimis-stöd) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 samt de villkor i förordningen som gäller bl.a. stödets maximibelopp. Det totala belopp de minimis-stöd som stödmottagaren får från olika källor får enligt förordningen inte överstiga 200 000 euro under tre på varandra följande beskattningsår.. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på marknaden. Det spelar exempelvis ingen roll i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om verksamheten är avsedd att ge vinst.

Villkor som hänför sig till användningen av understödet

Miljöministeriets finansieringsandel kan uppgå till högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock högst 75 000 euro per projekt. I denna utlysning beviljas totalt högst cirka 800 000 euro i understöd. 

En del av projektets finansiering kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Investeringar i byggnader, infrastruktur eller utrustning är inte stödberättigande kostnader.. 
I projektet kan ingå underentreprenad, men kostnaderna kan inte enbart bestå av underleveranser, utan sökanden ska delta i projektet med eget arbete, vars kostnadsandel ska utgöra minst 10 procent av projektets totala kostnader. 

Sökandens egen finansieringsandel kan även genomföras helt i form av eget arbete. Projektgenomföraren ska i sin rapportering tydligt kunna visa att arbetstimmarna har använts för projektet i fråga (till exempel genom att föra bok över antalet arbetstimmar). 

Att ansöka om understöd

Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast onsdagen den 3.11.2021 kl. 16.15. Ansökningar samt bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med den elektroniska ansökningsblanketten, som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor.

Grunder för avslag

Ansökan om understöd avslås om

 • ansökan har lämnats in efter utsatt tid
 • projektet uppenbart inte går att genomföra
 • ansökan strider mot stödvillkoren som meddelas i denna utlysning, eller
 • ansökan är bristfälligt ifylld.

Bedömningsgrunder

Bedömningen görs av en expertpanel bestående av experter från miljöministeriet och eventuellt andra organisationer. Panelen poängsätter ansökningarna med hjälp av de bedömningskriterier som nämns nedan. 

Bedömningskriterierna är:

1. Innovativitet och nyhetsvärde

 • Projektet siktar mot framtiden och leder till nya lösningar eller är förenat med andra innovativa element. 
 • Om projektet inte leder till nya lösningar ska det tillämpa en befintlig lösning på ett nytt sätt, inom ett nytt ämnesområde eller i en ny geografisk region.

2. Samarbete

 • I projektet medverkar samarbetspartner som är centrala med tanke på genomförandet.
 • Projektet inbegriper nya former av samarbete och inom projektet utförs samarbete inom kommunen, mellan kommunerna eller mellan kommunen och övriga aktörer.

3. Användbarhet och genomslagskraft

 • Projektet är inriktat på en utmaning som är central för städer eller kommuner och påskyndar relevanta lösningar. 
 • Projektet utgör en del av stadens eller kommunens målinriktade och långsiktiga verksamhet.
 • Projektet har potential att få bredare genomslag, till exempel att kunna tillämpas också i andra kommuner eller ämnesområden, skalas upp i större dimensioner eller bidra till systemförändringar i samhället.

4. Genomförbarhet

 • Projektet kan genomföras på ett realistiskt sätt inom ramarna för den plan, den tidsplan och de resurser som presenterats. 

Urval och beslut

Avsikten är att fatta understödsbesluten och informera om dem senast den 3 december 2021. Besked om de projekt som beviljas understöd sänds till den e-postadress som uppgetts i ansökan, och informationen publiceras också på miljöministeriets webbplats och på webbplatsen för programmet för hållbara städer. 

Därefter skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till alla sökande. Avsikten är att fatta besluten under december månad. Ministeriet kan även bevilja en mindre summa än vad som ansökts. 

Projektgenomförande och utbetalning av stöd

Projektet kan inledas tidigast den 1 januari 2022 och bör genomföras senast den 31 maj 2023, men i övrigt kan sökanden själv bestämma när projektet ska genomföras. Projektet ska pågå i minst 10 månader. 

Stödtagaren förbinder sig att rapportera om genomförandet av projektet, lämna en redogörelse för användningen av statsunderstödet (uppföljning av projektet med ett separat projektnummer inom bokföringen och arbetstidsbokföring) och publicera resultaten efter att projektet avslutats. Slutrapporten ska lämnas till ministeriet senast den dag då projektet avslutas. 
Understöd betalas på basis av de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de begränsningar som meddelas i denna utlysning och på ansökningsblanketten. 

På understödsförfarandet tillämpas dessutom de villkor och begränsningar som gäller miljöministeriets specialunderstöd. Närmare villkor för understöd ingår i understödsbesluten. 

Annat stöd som programmet erbjuder

Utöver det finansiella understödet erbjuder programmet för hållbara städer försöksprojekten som väljs en möjlighet till nätverkande, bistånd för stärkande av verkningsfullheten samt synlighet i programmets kommunikationskanaler. Programmet satsar också på att sprida resultaten och god praxis. Ett gemensamt kickoff-evenemang för projekten ordnas den 25.1.2022.

I stödbeslutet för projektet utser miljöministeriet en projektövervakare. Vid behov kan det för projektet dessutom tillsättas en styrnings- eller uppföljningsgrupp som stöder genomförandet av projektet och utnyttjandet av resultaten. För projekt som kan dra nytta av ömsesidigt samarbete kan också inrättas en gemensam styrnings- eller uppföljningsgrupp, vars sammansättning godkänns av miljöministeriet.

Material till stöd för planeringen

Då projektet planeras kan man som inspirationsmaterial använda de guider som utarbetats inom programmet, såsom Saa kuulua! Oivalluksia osallisuuteen kunnissa (kestavakaupunki.fi/osallisuus) och arbetsboken Vipinää kestävään kehitykseen – Agenda 2030 för kommuner (kestavakaupunki.fi/johtaminen). Alla publikationer och guider som utarbetats inom programmet finns på www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/OHJELMA/Julkaisut (på finska)

Villkoren för understöd

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet

Ytterligare information 

Iina Heikkilä, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 02952 50448, [email protected] 
Jenni Hepo-oja, planerare, miljöministeriet, tfn 02952 50391, [email protected]