Hyppää sisältöön
Media

Hakuilmoitus: Kestävä kaupunki -ohjelma jakaa avustuksia kaupunkien ja kuntien kokeiluihin – teemana kuntien osallistava ja vuorovaikutteinen kestävyystyö

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2021 10.47

Kestävä kaupunki -ohjelma edistää kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä kaupunkien strategisen johtamisen tasolla että käytännön kaupunkikehittämisessä.

Tausta 

Ohjelma tukee erityisesti kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehitystä. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys, ja sen tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja näitä teemoja läpileikkaaviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin. Ohjelman taustalla vaikuttavat osaltaan YK:n maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma, YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä EU:n kaupunkiagenda. 

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Tässä haussa ympäristöministeriö avustaa kokeiluja, jotka testaavat ja kehittävät uusia ratkaisuja kuntien osallistavaan ja vuorovaikutteiseen kestävyystyöhön. Kokeiluhanke voi liittyä esimerkiksi johonkin seuraavista teemoista: 

 • Kunnan asukaslähtöinen tai osallistava kestävyystyö
 • Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollisen yhteistyö ja johtaminen 
 • Kunnan kestävyystyön ja sen taloudellisten hyötyjen näkyväksi tekeminen

Kehitettävät ratkaisut voivat olla paikallisia, seudullisia tai kansallisia.

Haussa voidaan rahoittaa tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai soveltavat olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja tai toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää kaupunkien ja kuntien toimintaa sekä aktivoida ja sitouttaa toimijoita kestävyystyöhön. Haussa menestyäkseen hankkeen tulee tavoitella pysyviä muutoksia kaupunkien ja kuntien kestävyyden kehittämisessä ja hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa. Hankkeisiin voi sisältyä myös uudentyyppisiä yhteistyörakenteita tai yhteistyötä kuntien sisällä, kuntien välillä tai kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on erittäin toivottavaa.

Hakijana voi olla kunta tai kaupunki. Kumppanina hankkeessa voi olla mikä tahansa muu toimija. Hankkeen tulee kytkeytyä vähintään kahteen ohjelman teema-alueista: vähähiilisyys, älykkyys, sosiaalinen kestävyys, terveellisyys.

Edellytykset avustuksen myöntämiselle

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle sekä kaikki seuraavat ehdot:

 • Hakijana voi olla kunta tai kaupunki.
 • Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee tarpeellisuutta muun muassa sen perusteella, kuinka paljon hanke saa muuta julkista tukea ja vaikuttaako avustus hankkeen laatuun tai laajuuteen.
 • Toteuttaja viestii opeista ja tuloksista avoimesti sekä hankkeen toteutuksen aikana että sen päätyttyä.

Mikäli ympäristöministeriö katsoo avustuksen kohdistuvan taloudelliseen toimintaan, sovelletaan lisäksi EU:n valtiontukisääntöjä vähämerkityksellisestä de minimis -tuesta (komission asetus (EU) N:o 1407/2013 sekä kyseisessä asetuksessa säädettyjä ehtoja mm. tuen enimmäismääristä. Avustuksen saajan eri lähteistä saaman de minimis -tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa (komission asetus 1407/2013). Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta markkinoilla. Merkityksellistä ei esimerkiksi ole sillä, missä oikeudellisessa muodossa toimintaa harjoitetaan tai onko toiminnalla tarkoitus tuottaa voittoa.

Avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 60 %, kuitenkin enintään 75 000 euroa/hanke. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään noin 800 000 euroa. 

Osa hankkeen rahoituksesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688/2001, 6 §) mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa avustettavasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia. 
Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta kustannukset eivät voi muodostua yksinomaan alihankinnoista, vaan hakijan on osallistuttava hankkeeseen omalla työllään, jonka kustannusosuus on vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Hakijan oma rahoitusosuus voidaan toteuttaa myös kokonaan omana työnä. Toteuttajan tulee selvästi pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että työtunnit on käytetty haettuun hankkeeseen (esim. tuntikirjanpidon kautta). 

Avustuksen hakeminen

Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa keskiviikkona 3.11.2021 viimeistään klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan sähköisellä hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Avoin hakuinfo 29.9.

Kestävä kaupunki -ohjelman avustushausta järjestettiin kaikille avoin hakuinfo keskiviikkona 29.9.2021 klo 14–14.45. Tallenne hakuinfosta on nähtävillä 20.10.2021 saakka, ja tallenteen poistumiseen mennessä tällä sivulla julkaistaan kooste infossa esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. 

Hylkäämisperusteet

Avustushakemus hylätään, jos se on:

 • saapunut määräajan jälkeen
 • selvästi toteuttamiskelvoton
 • tässä hakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastainen tai
 • vaillinaisesti täytetty.

Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön ja mahdollisesti muiden organisaatioiden asiantuntijoista koostuva asiantuntijapaneeli, joka pisteyttää avustushakemukset alla mainittuja kriteereitä käyttäen. 

Arviointikriteerit ovat:

1. Innovatiivisuus ja uutuusarvo

 • Hanke tähtää tulevaisuuteen ja on uusia ratkaisuja tuottava tai siihen liittyy muita innovatiivisia elementtejä. 
 • Jos hanke ei tuota uusia ratkaisuja, se soveltaa olemassa olevaa ratkaisua uudella tavalla, uudella aihealueella tai uudella maantieteellisellä alueella.

2. Yhteistyö

 • Hankkeessa ovat mukana toteuttamisen kannalta keskeiset yhteistyötahot.
 • Hankkeeseen sisältyy uudentyyppisiä yhteistyömuotoja ja siinä tehdään yhteistyötä kunnan sisällä, kuntien välillä tai kunnan ja muiden toimijoiden välillä.

3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus

 • Hanke liittyy kaupunkien tai kuntien kannalta keskeiseen haasteeseen ja vauhdittaa sen kannalta merkittäviä ratkaisuja. 
 • Hanke kytkeytyy osaksi kaupungin tai kunnan tavoitteellista ja pitkäkestoista toimintaa.
 • Hankkeella on potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen, kuten monistamiseen muissa kunnissa tai aihealueilla, skaalautumiseen laajemmassa mittakaavassa tai systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa.

4. Toteuttamiskelpoisuus

 • Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja resurssien puitteissa. 

Valinnat ja päätökset

Valinnat pyritään tekemään ja viestimään 3.12.2021 mennessä. Tieto avustettavaksi valituista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ympäristöministeriön tiedotteella ja Kestävä kaupunki –ohjelman nettisivuilla. 

Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Päätökset pyritään tekemään joulukuun aikana. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän. 

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä aikaisintaan 1.1.2022 ja se tulee toteuttaa 31.5.2023 mennessä, mutta muutoin hankkeen ajankohta on hakijan itsensä päätettävissä. Hankkeen tulee kestää vähintään 10 kuukautta. 

Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (hankkeen seuranta erillisellä projektinumerolla kirjanpidossa ja työaikakirjanpito) ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä. Loppuraportti toimitetaan ministeriölle viimeistään hankkeen päättymispäivänä. 

Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat hakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset siltä osin, kuin ne vastaavat tässä hakuilmoituksessa ja hakulomakkeessa ilmoitettuja rajauksia. 

Avustusmenettelyssä sovelletaan lisäksi liitteenä olevia ympäristöministeriön erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajoituksia. Avustusten tarkemmat ehdot sisältyvät avustuspäätöksiin. 

Ohjelman tarjoama muu tuki

Rahallisen avustuksen lisäksi Kestävä kaupunki -ohjelma tarjoaa valittaville kokeiluille mahdollisuuksia verkottumiseen, tukea vaikuttavuuden vahvistamiseen sekä näkyvyyttä ohjelman viestintäkanavissa. Ohjelma panostaa myös tulosten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Hankkeiden yhteinen kick-off –tilaisuus järjestetään 2022.

Ympäristöministeriö nimeää hankkeelle valvojan hanketta koskevassa avustuspäätöksessä. Tarvittaessa hankkeelle voidaan perustaa lisäksi ohjaus- tai seurantaryhmä, joka tukee hankkeen toteutusta ja tulosten hyödyntämistä. Keskinäisestä yhteistyöstä hyötyville hankkeille voidaan perustaa myös yhteinen ohjaus- tai seurantaryhmä, jonka kokoonpanon hyväksyy ympäristöministeriö.

Materiaalia suunnittelun tueksi

Inspiraatiomateriaalina hanketta suunnitellessa voi hyödyntää ohjelman tuottamia oppaita: 

Avustuksen ehdot

Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö ja ehdot

Lisätietoja 

Asiantuntija Iina Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 02952 50448, [email protected] 
Suunnittelija Jenni Hepo-oja, ympäristöministeriö, p. 02952 50391, [email protected]