Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till naturvårdsförordning på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2023 15.13
Pressmeddelande

Miljöministeriet har berett ett utkast till en ny naturvårdsförordning. Förordningen ska utfärdas med stöd av den nya naturvårdslagen, och den avses träda i kraft så snart som möjligt efter den nya naturvårdslagen. Förordningen är på remiss från den 17 mars till den 28 april 2023.

Naturvårdsförordningen preciserar bestämmelserna i den nya naturvårdslagen. En av de viktigaste ändringarna är särskilt preciseringen av definitionerna av skyddade och strikt skyddade naturtyper. 

Bestämmelserna i den nya förordningen motsvarar delvis den gällande förordningen. Bestämmelser som motsvarar den gällande förordningen är bland annat paragraferna om naturskyddsprogrammets innehåll och anmälan om åtgärder som påverkar Natura 2000-områdena. Paragrafen om ersättningar som betalas för naturskyddsområden preciseras så att den nedre gränsen för periodisering av ersättningen höjs. Flera bestämmelser stryks ur förordningen, eftersom de ingår i den nya naturvårdslagen.

Kräldjur och groddjur som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen stryks ur bilagan över fridlysta arter. Till förteckningen över arter av unionsintresse som förekommer i Finland fogas två nya fladdermusarter och de växtarter som förekommer i Finland och som nämns i habitatdirektivet. Samtidigt stryks en fladdermusart ur förteckningen. 

Till förordningen fogas nya bestämmelser om utarbetandet av strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald och om identifiering av arter som upprepade gånger använder samma bo. 
Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni 2023 och naturvårdsförordningen så snart som möjligt efter det. 

Ytterligare information:

Roosa Kellokoski
specialsakkunnig
tfn 0295250260
[email protected]

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn 0295250433
[email protected]