Hoppa till innehåll
Media

Understöd till kommuner och organisationer för naturvårdsarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2022 11.00
Pressmeddelande
Foto: Viivi Myllylä

Inom livsmiljöprogrammet Helmi kan specialunderstöd ansökas för restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärdsprojekt. Kommun- och Organisation-Helmis projekt främjar den biologiska mångfalden och förbättrar tillståndet för värdefulla livsmiljöer. Bidraget kan ansökas 15.9.–31.10.2022.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och miljöministeriet informerar

​​​​​​​De projekt som beviljats understöd skall bestå av konkreta bevarings-, restaurerings- och vårdåtgärder som förbättrar livsmiljöers tillstånd. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan ingå i projekten om de konkreta restaurerings- eller vårdåtgärderna vidtas samtidigt eller om de finansieras på något annat sätt och följer en bestämd tidtabell. Understöd beviljas inte till rekreationsstrukturer eller våtmarksprojekt som i första hand handlar om dagvattenhantering.

Understöd beviljas till fem teman:

  • Restaurering av myrar
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Specialunderstödet är avsett för kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, gemensamma vattenområdens andelslag och dessas sammanslutningar, dvs. fiskeriområden. Projekten kan även förverkligas som gemensamma projekt mellan flera aktörer.
På kommunernas objekt riktas understödet i första hand till mark som ägs eller förvaltas av kommuner. Organisationerna bör få markägarnas skriftliga samtycke och ett engagemang att bevara det iståndsatta området.

Beviljandet av understödet grundar sig på en övergripande bedömning. Av projektets totala stödberättigade kostnader beviljas det högst ett stöd på 80 %. Av särskilda skäl kan ett understöd på 95 % av kostnaderna beviljas. Understödet beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

Livsmiljöprogrammet Helmi

Målet med Helmi-programmet är, förutom att förbättra naturens biologiska mångfald, även att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptagningen samt andra åtgärder, som hjälper oss att anpassa oss till och dämpa klimatförändringen. Stöd beviljas till projekt med konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar livsmiljöernas tillstånd inom ramen för Helmi-programmet. Kartläggningar och planer, som stöder förvekligandet av de egentliga åtgärderna, kan inkluderas i projekten.

Tilläggsinformation:

Martina Schmidt
Överinspektör
[email protected]
p. 0295 021 257

Niina Vähätalo
Överinspektör
[email protected]
p. 0295 021 286