Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet understöder kommissionens förslag till förordning om cirkulär ekonomi för fordon

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.37
Pressmeddelande

Statsrådet anser att det är viktigt att främja den cirkulära ekonomin för fordon. Övergången till en cirkulär ekonomi minskar miljöolägenheterna under fordonens livscykel och bidrar till att trygga tillgången till kritiska råvaror i EU.

Statsrådet godkände i dag en U-skrivelse där det fastställer sin ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om cirkulär ekonomi för fordon. U-skrivelsen lämnas nu till riksdagen för behandling.

Statsrådet understöder kommissionens förslag och anser att dess mål att främja den cirkulära ekonomin för fordon är viktigt. Bilindustrin förbrukar mycket naturresurser och energi, vilket orsakar växthusgasutsläpp. Övergången till en cirkulär ekonomi främjar en hållbar användning av naturresurser, minskar energiförbrukningen vid utvinningen och bearbetningen av dem och bidrar till att trygga tillgången till kritiska råvaror. Den föreslagna förordningen ökar också affärsverksamheten i anslutning till återanvändning och materialåtervinning av delar från uttjänta fordon.

Enligt förslaget ska utöver personbilar och paketbilar också nya fordonskategorier, såsom bussar, lastbilar och släpvagnar börja omfattas av producentansvar. Detta skulle effektivisera hanteringen av uttjänta fordon och öka återvinningen av de material som ingår i dem. Producentansvar innebär att den tillverkare, importör eller distributör som släpper ut ett fordon på marknaden svarar för ordnandet av och kostnaderna för hanteringen av fordonet när det blir ett uttjänt fordon. Statsrådet betonar att det bör ges nationellt handlingsutrymme när det gäller producentansvaret för fordon och hanteringen av uttjänta fordon. När det gäller distansförsäljning och konsumenters import på egen hand understöder statsrådet åtgärderna för att få en producent som är belägen i ett annat land att ansvara för producentansvaret i Finland.

Statsrådet betonar att målen för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av uttjänta fordon ska vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara. I målen bör även beaktas de skadliga ämnen som ingår i uttjänta fordon och EU-lagstiftningen om dem. Statsrådet anser att målet i förslaget att förhindra att uttjänta fordon försvinner så att de inte omfattas av adekvat avfallshantering är viktigt. Enligt statsrådet bör man genom förordningen ingripa i olaglig export också mellan medlemsländerna, inte bara i export till länder utanför EU. Bestämmelserna om ägarbyten av begagnade fordon och de föreslagna kriterierna för uttjänta fordon bör förtydligas och man bör sträva efter att utnyttja digitala lösningar. Regleringen får inte orsaka en orimlig börda för medborgarna och företagen.

Den cirkulära ekonomin för fordon i en enda förordning

Den förordning som kommissionen föreslår sammanför och moderniserar de nuvarande bestämmelserna om fordonskonstruktion, fordonstillverkning och avfallshantering av fordon. Kommissionen föreslår ett nytt krav på användning av återvunnen plast i fordon. För fordonstillverkarna införs också nya märknings- och informationsskyldigheter. Producentansvaret ska omfatta nya tillverkare, importörer och distributörer av fordon. Förordningen preciserar också producenternas kostnadsansvar, ändrar anpassningen av producentansvarsavgifterna och ökar tillsynen över producentansvaret.

Kommissionen föreslår ett nytt mål för materialåtervinning av plast i uttjänta fordon. Målen för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av uttjänta fordon skärps jämfört med den nuvarande regleringen eftersom det föreslås att batterier inte ska ingå i målet. Syftet med de åtgärder som gäller ägarbyte och export av begagnade fordon är att förhindra att uttjänta fordon försvinner så att de inte omfattas av adekvat avfallshantering.

Europeiska kommissionen lade fram förslaget till förordning om cirkulär ekonomi för fordon den 13 juli 2023. Förhandlingarna om förordningen i Europeiska unionens råd har ännu inte inletts.

Mer information:

Eini Lemmelä
Specialsakkunnig, miljöministeriet
tfn 0295 250 032
[email protected]

 

Esa Aaltonen
Ledande sakkunnig, kommunikationsministeriet
tfn 0295 342 107
[email protected]