Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet stöder i huvudsak EU:s förslag om att förbättra luftkvaliteten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2023 13.40
Pressmeddelande

Europeiska unionen har som mål att avsevärt förbättra luftkvaliteten inom EU fram till 2030. Europeiska kommissionen bereder för tillfället ett nytt luftkvalitetsdirektiv. Statsrådet stöder i huvudsak en översyn av EU-lagstiftningen om luftkvalitet.

Europeiska kommissionen lade den 26 oktober 2022 fram ett förslag till ett nytt luftkvalitetsdirektiv. Genom direktivförslaget sammanslås de två nuvarande direktiven om luftkvalitet till ett omarbetat direktiv om luftkvalitet. Syftet med direktivförslaget är att avsevärt förbättra luftkvaliteten inom EU redan före 2030. 

Statsrådet understöder i sin ståndpunkt kommissionens centrala förslag om att skärpa luftkvalitetskraven och luftkvalitetsmålen för att skydda hälsa och miljö så att de är närmare Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer från 2021. Särskild vikt ska fästas vid att minska halterna av de små partiklar som är allra farligast för hälsan. Vissa luftkvalitetsmål föreslås bli ändrade till juridiskt bindande kvalitetskrav.

Statsrådet förhåller sig i regel positivt till de övriga föreslagna skärpningarna av lagstiftningen. Statsrådet anser dock att den nuvarande skillnaden mellan juridiskt bindande luftkvalitetskrav och juridiskt icke-bindande luftkvalitetsmål bör bevaras. Därför bör luftkvalitetsmålen inte vara förenade med lika stränga uppföljningsmetoder som gränsvärdena för luftkvaliteten och andra luftkvalitetskrav. De åtgärder som krävs för att uppnå luftkvalitetsmålen ska inte heller vara lika stränga som de som gäller för luftkvalitetskraven. Statsrådet anser det dessutom viktigt att de skärpta uppföljningsskyldigheterna står i proportion till den nytta de medför.

Statsrådet lämnade i dag den 9 mars 2023 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag.
U-skrivelser upprättas om ärenden som det ska fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i EU-förslaget och statsrådets ståndpunkt i ärendet. 

Ytterligare information
Leena Ylä-Mononen
överdirektör
tfn 0295 250 023
[email protected] (9.3.2023)

Katariina Haavanlammi
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 072
[email protected] (fr.o.m.10.3.2023)