Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet har fattat ett principbeslut om avveckling av fossil eldningsolja

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 14.54 | Publicerad på svenska 11.4.2024 kl. 15.00
Nyhet

Syftet med det åtgärdsprogram som anknyter till principbeslutet är att utsläppen från separat uppvärmning av byggnader ska elimineras före 2030. Åtgärdsprogrammet innehåller de nuvarande åtgärderna för att avveckla fossil eldningsolja.

Statsrådets principbeslut är i praktiken en förutsättning för att Finland ska kunna utnyttja EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) på planerat sätt. Åtgärdsprogrammet är en del av Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP), som den förra regeringen godkände den 27 maj 2021.

Principbeslutet har koppling till många pågående strategier, program och processer som bidrar till att uppnå klimatmålen. Bland dessa kan nämnas klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU). Inom olika sektorer har man även utarbetat sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och riktade strategier, såsom den långsiktiga renoveringsstrategin 2020–2050. Beslutet bidrar också till uppnåendet av EU:s klimatmål för ansvarsfördelningssektorn 2030 på nationell nivå.

År 2020 uppgick utsläppen från separat uppvärmning av byggnader i Finland till 2,1 miljoner ton koldioxid. Av utsläppen härrörde 48 procent från bostadsbyggnader, 36 procent från affärs- och servicebyggnader och 18 procent från jordbruksbyggnader.

Enligt statsminister Orpos regeringsprogram strävar regeringen efter att uppnå målen för andelen nettoutsläpp per år senast år 2030. I regeringsprogrammet uppmuntrar regeringen till att oljepannor ersätts med hållbara uppvärmningsformer. Man kan ansöka om understöd för avstående från oljeuppvärmning fram till hösten 2025. Det finns fortfarande 35,6 miljoner euro tillgängligt för understöd, och det beräknas räcka för cirka 9 000 hus.

Mer information::

Kirsi Martinkauppi
regeringsråd
tfn. 0295 250 177
[email protected]