Hoppa till innehåll
Media

Sammandraget av utlåtandena om komplettering av klimatlagen är färdigt – lagpropositionen lämnas till riksdagen i oktober

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2022 13.24 | Publicerad på svenska 9.9.2022 kl. 14.23
Nyhet

Det kom in sammanlagt 129 yttranden om lagpropositionen om komplettering av klimatlagen under remiss-rundan. Lagpropositionen gäller kommunernas klimatplaner och ändringssökande i klimatlagen. Remissvaren var i huvudsak positiva, och syftet är att den färdigställda lagpropositionen lämnas till riksdagen i oktober.

Den nya klimatlagen trädde i kraft den 1 juli 2022. Ett viktigt mål i den nya klimatlagen är att säkerställa att Finland är klimatneutralt senast 2035. Den nya klimatlagen ställer upp utsläppningsminskningsmål för åren 2030, 2040 och 2050.

I lagen föreskrivs också om planer för klimatpolitiken. Dessa är en klimatplan på medellång sikt, en plan för anpassning till klimatförändringarna, en klimatplan för markanvändningssektorn och en långsiktig klimatplan.

Under hösten kompletteras klimatlagen med förpliktelser som gäller kommunerna: lagen ska i fortsättningen förplikta alla kommuner att utarbeta en egen klimatplan eller en klimatplan som görs upp i samarbete med andra kommuner. Enligt förslaget ska kommunen utarbeta en klimatplan eller uppdatera planen minst en gång per fullmäktigeperiod och planen ska antas av fullmäktige.

Därtill ska preciserande bestämmelser om ändringssökande fogas till lagen, dvs. hur man söker ändring i statsrådets beslut om klimatpolitiska planer. Enligt propositionen har bland annat den rätt att söka ändring vars rätt, skyldighet eller intresse på ett särskilt sätt kan beröras av klimatförändringen, motverkandet av den eller anpassningen till den. Besvär över besluten ska kunna anföras till högsta förvaltningsdomstolen.

Sammanlagt 129 instanser lämnade yttranden över propositionsutkastet. Remissinstanserna ställde sig i huvudsak positivt till de nya förpliktelserna för kommunerna att utarbeta en klimatplan varje fullmäktigeperiod. Likaså gavs det ett brett understöd för möjligheten för kommunerna att utarbeta en klimatplan i samarbete med andra kommuner. Anpassningen och sänkorna föranledde vissa kritiska kommentarer.

Remissinstanserna var i stor utsträckning positiva till de föreslagna bestämmelserna om sökande av ändring. Möjligheten att söka ändring i riksomfattande planer för klimatpolitiken ansågs viktig och motiverad. Remiss-instanserna betonade särskilt betydelsen och främjandet av rättssäkerheten. 

Propositionen bearbetas med anledning av remissyttrandena. Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen som en budgetlag i oktober.

Mer information

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 225
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd
miljöministeriet
0295 250 185
[email protected]

Karin Cederlöf
sakkunnig
miljöministeriet
0295 250 010
[email protected]