Hyppää sisältöön
Media

Lausuntoyhteenveto ilmastolain täydentämisestä on valmistunut – lakiesitys lokakuun aikana eduskuntaan

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2022 13.24
Uutinen

Lakiesitys ilmastolain täydentämisestä keräsi lausuntokierroksella yhteensä 129 lausuntoa. Lakiesitys koskee kuntien ilmastosuunnitelmia ja ilmastolain muutoksenhakua. Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä, ja tavoitteena on antaa viimeistelty lakiesitys eduskunnalle lokakuun aikana.

Uusi ilmastolaki tuli voimaan 1. heinäkuuta. Uuden ilmastolain keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035. Uudistetussa ilmastolaissa asetetaan päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Laissa säädetään myös ilmastopolitiikan suunnitelmista, joita ovat keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma sekä pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma.

Ilmastolakia täydennetään syksyn aikana kuntia koskevalla velvoitteella: laki velvoittaisi jatkossa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnan ilmastosuunnitelma olisi laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyisi valtuusto.

Lisäksi lakiin lisättäisiin selkeyttävät säännökset muutoksenhausta, eli miten valtioneuvoston päätöksiin ilmastopolitiikan suunnitelmista voi hakea muutosta. Esityksen mukaan oikeus muutoksenhakuun olisi muun muassa sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua ilmastonmuutoksen tai sen hillitsemisen vaikutukset tai siihen sopeutuminen voivat erityisellä tavalla koskea. Päätöksistä voisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Yhteensä 129 tahoa antoi lausuntonsa esitysluonnokseen. Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti siihen, että kunnille asetettaisiin uusi velvoite laatia ilmastosuunnitelmat valtuustokausittain. Mahdollisuutta laatia ilmastosuunnitelma yhteistyössä muiden kuntien kanssa kannatettiin laajasti. Sopeutumiseen ja nieluihin liittyen heräsi kuitenkin jonkin verran kriittisiä huomioita.

Ehdotettuun muutoksenhakusääntelyyn suhtauduttiin enimmäkseen myönteisesti. Muutoksenhakumahdollisuus valtakunnallisiin ilmastopolitiikan suunnitelmiin nähtiin tärkeänä ja perusteltuna. Lausunnonantajat korostivat erityisesti oikeusturvan ja oikeusvarmuuden edistämisen merkitystä. 

Esitystä muokataan lausuntopalautteen perusteella. Esitys on tarkoitus antaa budjettilakina lokakuun aikana.

Lisätietoja

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
0295 250 225
[email protected]

Jarmo Muurman
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
0295 250 185 
[email protected]

Karin Cederlöf
asiantuntija
ympäristöministeriö
0295 250 010
[email protected]