Hoppa till innehåll
Media

Ryhti-projektets halvtidsutvärdering sporrar arbetet för att uppnå målsättningarna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.45
Nyhet

Ryhti-projektets halvtidsutvärdering är färdig. Projektets verksamhet har utvecklats utifrån utvärderingsgruppens iakttagelser redan under bedömningen av projektet. De intressegrupper som deltog i halvtidsutvärderingen var ense om att det finns ett samhälleligt behov av projektet.

Halvtidsutvärderingen är ett viktigt verktyg för uppföljning och utvärdering av Ryhti-projektet. I utvärderingsrapporten, som blev färdig i slutet av maj, presenteras den oberoende utvärderingsgruppens viktigaste observationer, slutsatser och utvecklingsrekommendationer. Bedömningen grundar sig på intervjuer med representanterna för intressegrupperna och på en enkät till dem.

Halvtidsutvärderingen fokuserar på de åtgärder som vidtagits, de resultat som åstadkommits och de effekter som dessa har haft fram till utgången av oktober 2021. Vid det laget hade projektet hade pågått i cirka ett och ett halvt år. I halvtidsutvärderingen granskades bland annat effekterna av de organisationsunderstöd som beviljats inom ramen för projektet.

Behovet av projektet identifieras, resurserna väcker oro

De intressegrupper som deltog i halvtidsutvärderingen var ense om att det finns ett samhälleligt behov av projektet. Projektets ambitiösa mål ansågs allmänt taget värda att understödja. Utvärderingsgruppen anser att projektet har lyckats relativt väl i organiseringen av den samhälleligt betydande och omfattande helheten.

Enligt rapporten är den strama tidsplanen och de knappa resurserna en central utmaning. Intressegrupperna är nöjda med projektets aktiva växelverkan som sker via flera olika kanaler. Projektet får beröm särskilt för identifieringen, hanteringen och uppföljningen av risker.

I den enkät som genomfördes som en del av halvtidsutvärderingen gav respondenterna projektet vitsordet 6,8 på en skala från 1 till 10. ”För ett stort digitaliseringsprojekt som Ryhti kan detta resultat anses vara relativt bra, i synnerhet med tanke på projektets tidtabell och hur omfattande det är”, säger Petri Uusikylä, ledare för utvärderingsgruppen vid Frisky & Anjoy Oy.

Utvärderingsgruppen räknar upp sju viktiga utvecklingsrekommendationer.

  1. Slutmålet för Ryhti-projektet ska klarläggas och systemets mervärde betonas ur slutkundens och användarens synvinkel.
  2. Ryhti-projektets lägesbild, övergripande samordning och den strategiska ledningen ska utvecklas i syfte att främja genomförandet av projektet och minimera dess risker.
  3. Projektets totala resurser ska stärkas och prioriteringen av resurserna ska utvecklas.
  4. Kommunikationen om Ryhti-projektet ska vara aktuell och kundorienterad.
  5. Uppföljningen och utvärderingen av Ryhti-projektet ska stärkas ytterligare.
  6. Systemarkitekturen för datasystemet för den byggda miljön ska förtydligas så att informationsresursen för områdesanvändningen och byggnadsinformationsresursen avskiljs från varandra och blir separata helheter.
  7. Modellen för genomförande av organisationsunderstöd ska förnyas i framtiden.

”Redan under bedömningsförfarandet fick vi många nyttiga synpunkter och observationer av utvärderarna, och vi kunde därför utveckla vårt arbete genast. Utifrån utvecklingsrekommendationerna har vi börjat lösa de utvecklingsbehov som utvärderingsgruppen lyfte fram. Först koncentrerar vi oss särskilt på rekommendationerna 1 och 4”, säger Laura Valkonen, sakkunnig i konsekvensbedömning och konsekvenser vid miljöministeriet.

I halvtidsutvärderingen bedömdes Ryhti-projektet med hjälp av olika material och analysmetoder. I bedömningen användes handlingar, material och rapporter om organisationsunderstöd, intervjumaterial, material från workshopparna som ordnades i samband med bedömningen samt kvantitativt och kvalitativt material från den elektroniska enkäten. Frisky & Anjoy Oy och Netum Oy svarade för genomförandet av bedömningen.

Ytterligare information

Laura Valkonen
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 304