Hoppa till innehåll
Media

Ryhti-projektet

Inom den byggda miljön skapas det ständigt ny värdefull information, med hjälp av vilken vi kan påverka bland annat vår livsmiljös funktionalitet, sundhet och energieffektivitet samt klimatförändringarna. För närvarande är den omfattande och viktiga informationen om den byggda miljön utspridd, oenhetlig och svår att använda. Det är svårt att få informationen att röra sig mellan olika organisationer eftersom den och systemen inte är kompatibla. Informationen kan också vara bristfällig eller föråldrad, och det är svårt att erhålla riksomfattande information.

I informationshanteringen inom den byggda miljön pågår en reform som gör informationen om områdesanvändningen och byggandet mer lättillgänglig och enhetlig. Den nya verksamhetsmodellen baserar sig på gemensamt överenskomna informationsstrukturer, på lagstiftning och på att all information ska finns tillgänglig på en och samma plats. Det är nödvändigt att skapa ett nytt och mer enhetligt sätt att hantera, använda och dra nytta av informationen om den byggda miljön för att digitaliseringen inom branschen ska kunna framskrida.

Syftet med Ryhti-projektet är att 2020–2024 skapa en grund för digitalt utnyttjande av planinformation och information om bygglov från hela landet. Arbetet fortsätter ännu länge efter att projektet har avslutats.

Lagstiftningen har utvecklats och vidareutvecklas så att den motsvarar det digitaliserade samhällets behov av att förenhetliga informationen om den byggda miljön. Behoven av digitalisering inom den byggda miljön var utgångspunkten för reformen av markanvändnings- och bygglagen. De bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen som gäller byggande har avskilts till en egen bygglag. Detta förutsätter att den som ansöker om ett nytt bygglov lämnar de nödvändiga uppgifterna i maskinläsbart format. Kommunen för in byggnadens projektinformationsmodell och as built-modell i datasystemet för den byggda miljön. I samband med stiftandet av lagen om datasystemet för den byggda miljön fogades till markanvändnings- och bygglagen egna bestämmelser om digitaliseringen inom områdesanvändningen.
Bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025 och lagen om datasystemet för den byggda miljön den 1 januari 2024.

En grund för säker information av hög kvalitet

I Ryhti-projektet sammanställs den information som uppkommer vid planläggningen och tillståndsprocesserna för byggande i en enhetlig form. För detta ändamål skapas det i ett brett samarbete ett riksomfattande datasystem för den byggda miljön. Det nya datasystemet införs stegvis från och med den 1 januari 2024, då även den nya lagstiftningen träder i kraft.

Både de som producerar informationen och de som använder den har nytta av reformen

  • Informationen är tillgänglig på ett smidigt och säkert sätt, och i en enhetlig form, när den behövs.
  • Insamlingen av överlappande information om den byggda miljön minskar avsevärt och informationen hålls uppdaterad.
  • Informationen är av hög kvalitet och hjälper till att utveckla offentliga tjänster och olika typer av företagsverksamhet.
  • Investeringarna i digitaliseringen av informationen om den byggda miljön betalar sig tillbaka.

Digitalisering är en lagsport

Det nya sättet att hantera, producera och utnyttja informationen om den byggda miljön skapas genom samarbete. Ryhti-projektet och dess tidsplan anknyter till flera andra projekt som främjar digitaliseringen inom branschen. I miljöministeriets och Finlands miljöcentrals Ryhti-projekt medverkar kommuner och landskapsförbund, aktörer inom fastighets- och byggbranschen, organisationer, datasystemleverantörer, regionförvaltningen samt centrala ministerier och ämbetsverk. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, fråga och kommentera! Du kan kontakta Ryhti-teamet på e-postadressen [email protected] Länk till en annan webbplats.

Samarbetspartner i projektet är bland annat Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och DigiFinland. Finlands miljöcentral svarar för att införa och förvalta det kommande datasystemet.

I Ryhti-projektets nyhetsbrev publicerar vi aktuella nyheter om projektet. Nyhetsbrevet är i huvudsak på finska, men i slutet av varje brev finns ett sammandrag på svenska.