Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Lösningarna på energikrisen får inte bromsa den gröna omställningen

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.9.2022 14.58 | Publicerad på svenska 15.9.2022 kl. 15.50
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik betonade på torsdag att kortsiktiga åtgärder för att lösa energikrisen inte får åsidosätta de långsiktiga åtgärderna för att bekämpa klimatförändringarna. Diskussionen handlade bland annat om ökning av produktionen av förnybar energi, genomförandet av vätestrategin, energibesparing, åtgärder på EU-nivå samt stöd för utsatta personer. Ordförande för mötet var vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik Maria Ohisalo.

Industrirådet Petteri Kuuva från arbets- och näringsministeriet inledde diskussionen om lägesbilden för den nationella energimarknaden och EU:s energimarknad, och Mikko Heikkilä, chef för Fingrids elnätsplanering, inledde diskussionen om utsikten för den finska elmarknaden. Finansministeriets finanspolitiska samordnare Lauri Kajanoja berättade om åtgärder för att lindra konsekvenserna av elpriserna. 

I diskussionen framhävde rundabordsforumet för klimatpolitik inte bara behovet av att ta itu med den akuta situationen utan också vikten av att politiken är förutsägbar och konsekvent. Vid rundabordsforumet betonades att åtgärderna i samband med krisen kan påskynda den gröna omställningen om de har rätt fokus. På EU-nivå ansågs till exempel åtgärder som försämrar utsläppshandeln vara skadliga och förhoppningen var att 55 %-paketet ytterligare stärker åtgärderna för att stödja energieffektiviteten. De åtgärder som kommissionen föreslog denna vecka ansågs ha rätt riktning.

Rundabordsforumet konstaterade att den gröna omställningen till stor del bygger på elektrifiering av samhället, vilket innebär att de stigande elpriserna på kort sikt utgör en utmaning för åtgärderna. Det finns behov för att värna för snabba och högklassiga tillståndsprocesser för rena lösningar och söka lösningar på samordnandet av territorialövervakningen och en avsevärd ökning av vindkraft. Genomförandet av vätestrategin – lagring och överföring av väte samt exportmöjligheter – bör ägnas större uppmärksamhet. Med tanke på investeringar är det viktigt att det finns ett förtroende för att klimat- och energipolitiken är konsekvent långt fram i tiden. 

"Den enda hållbara vägen ut ur denna kris är att öka produktionen av ren el och minska energiförbrukningen. Alla krisåtgärder måste stödja investeringarna och säkerställa att användningen av fossil energi inte ökar på grund av understöden. Samtidigt påskyndar vi omställningen till ett klimatneutralt energisystem", sade Energiindustrins verkställande direktör Jukka Leskelä.

Viktigt med stöd och rådgivning i akuta situationer

Medlemmarna i rundabordsforumet för klimatpolitik betonade att det är viktigt att värna om medborgarnas och samhällets resiliens för att undvika att samhälleliga motsatsförhållanden uppstår och ökar. Det är viktigt att regeringen i en akut situation stöder medborgarna. 

Rundabordsforumet betonade också att det är viktigt att erbjuda olika typer av stöd på ett ändamålsenligt sätt. Rundabordsforumets medlemmar påminde om att fördelning av stöd till alla kan leda till att incitamenten att spara energi försvagas. Rundabordsforumet betonade också vikten av rådgivning om energibesparing och efterlyste åtgärder för att jämna ut förbrukningstopparna i elanvändningen.

Mer information:

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.
Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Maria Ohisalo