Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade anpassning till klimatförändringar

jord- och skogsbruksministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.6.2022 10.05 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 10.36
Pressmeddelande
Vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik, klimat- och miljöminister Maria Ohisalo

Den 8 juni diskuterade rundabordsforumet för klimatpolitik om anpassningen till klimatförändringarna. Diskussionerna tangerade särskilt brådskan för anpassningsåtgärder såväl i regionerna och kommunerna som i företagen. Förutom att stävja klimatförändringarna måste man också förutse risker och förbereda sig på konsekvenserna av förändringarna. Diskussionen stöder för sin del beredningen av den nationella planen för anpassning till klimatförändringar.

Ordförande för mötet var vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik, klimat- och miljöminister Maria Ohisalo. Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet, berättade om beredningen av planen för anpassning till klimatförändringar. Mikael Hildén, direktör för programmet om klimatförändring vid Finlands miljöcentral, presenterade för sin del projektet KOKOSOPU, där genomförandet av anpassningspolitiken har bedömts i sin helhet.

Dessutom rapporterade vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik Sara Nyman om ungdomarnas rundabordsforum för klimatpolitik som sammanträdde den 24 maj för att diskutera Finlands klimatpolitik och rättvisa mellan generationerna.

Anpassning till klimatförändringarna behövs överallt i samhället

För att stävja klimatförändringarna vidtas åtgärder på bred front i samhället. Syftet med anpassningen är att minska riskerna och de ekonomiska skadorna för människorna, naturen och samhällets olika delområden. I diskussionen betonades att anpassningsåtgärderna bör gå hand i hand med stävjandet av klimatförändringarna.

Rundabordsforumet betonade i sin diskussion att kommunerna, regionerna och företagen spelar en viktig roll i anpassningen till klimatförändringarna. Företagen har stor potential att genom nya lösningar öka det positiva avtrycket på klimatet och ta fram lösningar för anpassning på den internationella marknaden. Å andra sidan har växelverkan och samarbete på regional och kommunal nivå en central roll för att verkningsfulla anpassningsåtgärder ska bli verklighet. Resurser måste reserveras för anpassningen till klimatförändringarna.

Vid rundabordsforumets diskussion konstaterades det att man bör satsa på kunnande både inom utbildningar och i företag. I anpassningsåtgärderna önskas ett helhetsbetonat grepp, eftersom samhällets förmåga att anpassa sig är en del av den gröna omställningen. Klimatförändringarna kan förstärka andra hot, och anpassning är därför viktigt också i den skärpta rådande geopolitiska situationen som påverkar bland annat livsmedelsproduktionen och energiindustrin i världen.

Klimatförändringarna medför ekonomiska kostnader, och det kostar i allmänhet mer att åtgärda skador än att förebygga dem. Konsekvenserna av klimatförändringarna fördelas ojämnt, vilket bör beaktas i anpassningsåtgärderna. Det behövs mer information och framtidsscenarier samt fler effektiva anpassningsåtgärder för att stärka riskhanteringen. 

Den nationella planen för anpassning sänds på remiss på hösten

Klimatförändringarna har redan konsekvenser i Finland, och till exempel översvämningar i städer, skogsskador och hälsoproblem ökar. I den nationella planen, som utarbetas för tredje gången, sammanställs mål och politiska åtgärder för anpassning till klimatförändringarna. Arbetet samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

Finlands nya nationella plan för anpassning till klimatförändringar sträcker sig fram till 2030. Avsikten är att planen sänds på remiss i september.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

Kirsi Mäkinen
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295162104
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Maria Ohisalo