Hoppa till innehåll
Media

Tuulivoiman ulkomelulle ohjearvot

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2015 10.36
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelusta. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta aiheudu ihmisille terveyshaittaa tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista. Näin kunnissa on nykyistä helpompi kaavoituksella ohjata voimaloiden sijoittumista. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä ja valvonnassa.

”Ulkomelutason ohjearvot asetetaan tasolle, joka mahdollistaa tuulivoiman lisäämisen, mutta josta ei tutkimusten mukaan aiheudu terveyshaittoja eikä ympäristön viihtyvyys myöskään heikkene”, sanoo asetusta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä.

Jatkossa pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten sekä leirintäalueiden tuulivoimamelun päiväajan ohjearvo on 45 desibeliä ja yöajan 40 desibeliä. Oppilaitosten ja virkistysalueiden alueille säädetään 45 desibelin päiväajan ohjearvo. Kansallispuistoja koskee sekä päivä- että yöajalla 40 desibelin ohjearvo. Asetuksen mukaiset ulkomelun ohjearvot ovat vuonna 1992 valtioneuvoston antamia ohjearvoja tiukemmat.

Asetuksessa viitataan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan melun terveysvaikutuksia koskevaan sisämelusääntelyyn. Tämä tarkoittaa, että tuulivoimaloita sijoitettaessa on huomioitava myös mitä rakennusten sisällä olevasta melusta säädetään terveydensuojelulain nojalla.

Nykyisin tuulivoimaloiden sijoittamisen ohjaamisessa on käytetty joko valtioneuvoston vuonna 1992 antamia yleisiä melutason ohjearvoja tai ympäristöministeriön vuonna 2012 julkaiseman ohjeen mukaisia tuulivoimarakentamisen melutason suunnitteluohjearvoja.  Uusi asetus yhtenäistää käytäntöjä tuulivoimalan ja melulle alttiin kohteen välisen etäisyyden mitoituksessa ja selkeyttää tuulivoimarakentamisen ohjausta.

Asetus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön edustajista koostuvassa työryhmässä. Valmistelussa hyödynnettiin aiemman laajapohjaisen työryhmän työtä. Asetusluonnos on ollut myös laajalla lausuntokierroksella.

Tuulivoima on uusiutuvaa, lähes päästötöntä energiaa. Siten tuulivoima auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Suomi on sitoutunut ilmasto- ja energiastrategiassaan lisäämään tuulivoiman osuutta merkittävästi.

Voimaantulo ja soveltaminen

Asetus tulee voimaan 1.9.2015. Asetusta sovelletaan kaikkiin voimaantulopäivän jälkeen vireille tuleviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kaavaehdotuksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain mukaisiin lupa-asioihin.  

Asetus ei koske niitä tuulivoimaloita, joilla on asetuksen voimaantulopäivänä ympäristölupa tai rakennuslupa. Jos voimassa olevaa ympäristölupaa kuitenkin joudutaan muuttamaan, tuulivoimala siirtyy uuden asetuksen piiriin. Lisäksi tuulivoimala voi siirtyä uuden asetuksen piiriin, jos voimalan ympäristöluvan tarvetta joudutaan asetuksen voimaantulon jälkeen harkitsemaan esimerkiksi naapureiden valitusten vuoksi.

Asetus ei myöskään koske:

  1. sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaehdotusta, joka on tai on ollut julkisesti nähtävillä asetuksen voimaan tullessa,
  2. maankäyttö- ja rakennuslain mukaista voimalan lupa-asiaa, joka on vireillä asetuksen voimaan tullessa, eikä
  3. voimalan ympäristölupahakemusta, joka on vireillä ja kuulutettu asetuksen voimaan tullessa.
Lisätietoja

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, p. 0295 250 281, [email protected]

Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072 [email protected]