Hoppa till innehåll
Media

Regeringen stöder EU:s förslag till förordningar för att begränsa utsläppen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.14 | Publicerad på svenska 27.5.2022 kl. 18.26
Pressmeddelande

Regeringen förhåller sig positiv till minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Den 25 maj sände regeringen till riksdagen två U-skrivelser där den fastställer sin ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordningar.

Fluorerade växthusgaser (f-gaser) är starka växthusgaser. Kommissionen föreslår striktare bestämmelser om f-gaser än i den gällande f-gasförordningen. Detta innebär striktare begränsningar av mängden fluorkolväten (HFC-föreningar) på EU-marknaden. HFC-föreningar används huvudsakligen i kyl- och luftkonditioneringsutrustning.

ommissionen föreslår också nya bestämmelser som förbjuder användningen av f-gaser med hög klimatuppvärmningspotential (GWP) i utrustning där miljövänligare alternativ finns att tillgå. Dessutom föreslår kommissionen flera andra ändringar som gäller minskning av utsläppen, tillsyn och säker användning av alternativa ämnen.

De striktare bestämmelserna i f-gasförordningen bidrar till EU:s klimatmål i betydande grad. Från och med 2050 motsvarar de årliga utsläppen av f-gaser på EU-nivå 14 Mt CO2-ekv., vilket är nästan hälften mindre än den utsläppsnivå som kan uppnås genom åtgärder enligt den gällande förordningen. Samtidigt främjas en snabbare övergång till miljövänligare och energieffektivare teknik.

Regeringen understöder en striktare begränsning av f-gaser i den mån det är möjligt i tekniskt och kostnadseffektivt hänseende. Den tid som behövs för anpassning till förändringarna bör dock beaktas.

Fortsatt aktuellt att skydda ozonskiktet

Kommissionen har också lagt fram ett förslag till ändring av ozonförordningen. Avsikten är att minska utsläppen för att skydda ozonskiktet. I EU är det förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet, men sådana ämnen släpps fortfarande ut i atmosfären från befintliga utrustningar och produkter. Syftet med den nya förordningen är att hindra 180 Mt CO2-ekv. i växthusgasutsläpp före 2050.

Regeringen understöder åtgärder som syftar till att minska utsläppen, eftersom de bidrar till de klimatpolitiska målen och effektiviserar skyddet av ozonskiktet.

De två förordningarna innehåller liknande element

Efter att ämnen som bryter ned ozonskiktet har förbjudits har de i de flesta fall ersatts med f-gaser. I och med att användningsändamålen för ämnesgrupperna är desamma, motsvarar också elementen i de bestämmelser som gäller dem varandra.

Kommissionen föreslår att både f-gasförordningen och ozonförordningen ska innehålla en skyldighet att återvinna vissa isoleringscellplaster från byggnader som ska rivas eller renoveras. Regeringen ser detta som ett effektivt sätt att minska utsläppen, men anser det nödvändigt att man ser över detaljerna i bestämmelsen med tanke på genomförandet.

Syftet med kommissionens förslag är också att effektivisera bekämpningen av olaglig handel med ämnena. Regeringen understöder åtgärderna, men anser att detaljerna i dem bör preciseras under förhandlingarna.

Vad händer härnäst?

U-skrivelserna ska behandlas i stora utskottet. Behandlingen av förslagen till förordningar har redan inletts i arbetsgrupperna vid Europeiska unionens råd. Förhandlingsresultat är att vänta vid slutet av 2023.

Ytterligare information

Eeva Nurmi
konsultativ tjänsteman
0295 250 209 
[email protected]