Hallituksen esitys laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027

YM003:00/2022 Säädösvalmistelu

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM003:00/2022

Asianumerot VN/724/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.1.2022 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaus "Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi tehdään asumisneuvonnasta lakisääteistä ja osoitetaan siihen riittävät resurssit. Turvataan riittävä asumisneuvonta yhdessä kuntien kanssa. Asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta."

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Kari

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Matleena Haapala, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 332
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotettavan lain tavoitteena on parantaa asumisneuvonnan saatavuutta. Asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään asumiseen liittyviä ongelmia sekä niistä johtuvaa asunnon menettämistä ja asunnottomuutta. Asumisneuvonnan voimavaroja lisättäisiin, jotta sitä olisi mahdollisimman monessa kunnassa tarjolla kaikissa asukasryhmissä riippumatta siitä, onko kyseessä omistusasuminen, vuokrasuhde julkisen tai yksityisen vuokranantajan kanssa vai muu asunnon hallintaperuste. Tavoitteena on myös palvelujen nykyisen monipuolisuuden säilyminen siten, että kunnat voisivat kehittää asumisneuvontaa omista lähtökohdistaan ja järjestöt voisivat edelleen tarjota täydentäviä palveluja.

Tiivistelmä

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen

Lähtökohdat

Pääministeri Sannan Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vaalikauden aikana ja poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, painopistealueena ovat nuoret ja maahanmuuttajat. Hallitusohjelman mukaan asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Asumisneuvonta turvataan yhdessä kuntien kanssa ja sitä on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta.

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka toimi 18.3.2020−28.2.2021.Työryhmä tarkasteli asumisneuvonnan nykytilaa ja järjestämistapoja sekä hahmotteli erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja asumisneuvonnan kehittämiselle ja lakisääteistämiselle. Asumisneuvontatyöryhmän raportti oli julkisella lausuntokierroksella Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 9.4.2021−21.5.2021. Asumisneuvontatyöryhmän raportti, työryhmän asettamista koskevat päätökset, kokousmuistiot, saadut lausunnot ja lausuntotiivistelmä ovat tunnuksella YM029:00/2020.

Julkisen talouden suunnitelman 2023−2026 mukaan asumisneuvonnan lakisääteistämiseen varaudutaan vuosittaisella 4,3 miljoonan euron määrärahalla. Määräraha on valtion talousarvion momentilla 35.20.31 Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen (kolmivuotinen siirtomääräraha).

Nyt lausuntokierroksella oleva esitysluonnos pohjautuu asumisneuvontatyöryhmän tuloksiin ja julkisen talouden suunnitelman mukaan käytettävissä olevaan määrärahaan.

Lisää aiheesta