Hallituksen esitys laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027

YM003:00/2022 Säädösvalmistelu

Asumisneuvonnan tuen lakisääteistäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM003:00/2022

Asianumerot VN/724/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.1.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  8.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 153/2022

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaus "Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi tehdään asumisneuvonnasta lakisääteistä ja osoitetaan siihen riittävät resurssit. Turvataan riittävä asumisneuvonta yhdessä kuntien kanssa. Asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta."

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Matleena Haapala, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 332
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotettavan lain tavoitteena on parantaa asumisneuvonnan saatavuutta. Asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään asumiseen liittyviä ongelmia sekä niistä johtuvaa asunnon menettämistä ja asunnottomuutta. Asumisneuvontaan suunnattaisiin voimavaroja, jotta sitä olisi aiempaa useammassa kunnassa tarjolla kaikissa asukasryhmissä riippumatta siitä, onko kyseessä omistusasuminen, vuokrasuhde julkisen tai yksityisen vuokranantajan kanssa vai muu asunnon hallintaperuste. Tavoitteena on myös palvelujen nykyisen monipuolisuuden säilyminen siten, että kunnat voisivat kehittää asumisneuvontaa omista lähtökohdistaan ja järjestöt voisivat edelleen tarjota täydentäviä palveluja.

Ensisijaisesti tavoitteena on parantaa palveluja asukkaille, joille ei ole saatavilla asumisneuvontaa lainkaan tai riittävällä tavalla. Ehdotettavan lain mukaisilla valtionavustuksilla kannustettaisiin myös kartoittamaan, suunnittelemaan ja koordinoimaan asumisneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuvassa toimintaympäristön muutoksessa. Asumisen jatkuvuutta turvaavien ennalta ehkäisevien palvelujen kokonaisuus muodostuu kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden alan toimijoiden yhteistyöstä.

Tiivistelmä

Asumisneuvonnan tuen lakisääteistäminen

Lähtökohdat

Pääministeri Sannan Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vaalikauden aikana ja poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, painopistealueena ovat nuoret ja maahanmuuttajat. Hallitusohjelman mukaan asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Asumisneuvonta turvataan yhdessä kuntien kanssa ja sitä on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta.

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka toimi 18.3.2020−28.2.2021. Työryhmä tarkasteli asumisneuvonnan nykytilaa ja järjestämistapoja sekä hahmotteli erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja asumisneuvonnan kehittämiselle ja lakisääteistämiselle. Asumisneuvontatyöryhmän raportti oli julkisella lausuntokierroksella Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 9.4.2021−21.5.2021. Asumisneuvontatyöryhmän raportti, työryhmän asettamista koskevat päätökset, kokousmuistiot, saadut lausunnot ja lausuntotiivistelmä ovat tunnuksella YM029:00/2020.

Julkisen talouden suunnitelman 2023−2026 mukaan asumisneuvonnan lakisääteistämiseen varaudutaan vuosittaisella 4,3 miljoonan euron määrärahalla. Määräraha on jo vuoden 2022 talousarviossa momentilla 35.20.31 Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen (kolmivuotinen siirtomääräraha).

Valmistelu pohjautuu asumisneuvontatyöryhmän tuloksiin ja julkisen talouden suunnitelman mukaan käytettävissä olevaan määrärahaan.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.