Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringen förslår ändringar i lagen om skyddande av byggnadsarvet

Miljöministeriet 15.10.2020 13.58
Pressmeddelande

I en proposition som i dag överlåts till riksdagen föreslås det att lagen om skyddande av byggnadsarvet ändras så att skyddsbeslut som fattas av närings-, trafik- och miljöcentralerna i fortsättningen inte underställs miljöministeriet för fastställelse. Avsikten är också att närings-, trafik- och miljöcentralen i fortsättningen ska kunna bevilja tillstånd att avvika från ett skyddsbeslut. Vidare föreslås det att i fråga om alla skyddsbeslut och beslut om tillstånd att avvika får ändring sökas genom besvär direkt hos den regionala förvaltningsdomstolen.

Överträdelse av tillstånd att avvika och av andra skyddsbestämmelser föreslås vara straffbart.  Bestämmelser om byggnadsskyddsbrott finns i 48 kap. 6 § i strafflagen, och i den föreslås behövliga ändringar. För närings-, trafik- och miljöcentralen föreslås skyldighet att anmäla lagstridiga gärningar till förundersökningsmyndigheten, och centralen ska höras i samband med behandlingen av brottsmisstankar.

Syftet med ändringarna är att främja smidiga förfaranden vid skyddande av byggnader, undantag från skyddsbeslut och sökande av ändring samt förtydliga arbetsfördelningen mellan myndigheterna och parternas ställning. Förslaget om att slopa förfarandet av fastställelse motsvarar målen i den allmänna lagstiftningen om förvaltningsprocessen. Tillstånd att avvika ska kunna beviljas i situationer där det till följd av förändrade förhållanden finns grunder för att avvika från skyddsbeslutet, men situationen likväl inte kräver att det egentliga beslutet ska ändras eller upphävas.   

Propositionen innehåller också andra förtydliganden och kompletteringar. Framöver ska även museer med regionalt ansvar, sametinget och Skolternas byastämma kunna göra en framställning om skydd av byggnadsarvet. Verksamhetsfältet för registrerade sammanslutningar ses över så att till exempel rätten för boendeföreningar att göra framställningar om skyddande klarläggs. Kretsen av grannar som ska höras ska i fortsättningen vara densamma som i lovärenden enligt markanvändnings- och bygglagen. Avsikten är att man vid behandlingen av framställningar om skydd och tillstånd att avvika särskilt ska beakta behoven hos byggnadens användare, som tillgänglighet.

För närvarande finns det 331 skyddsbeslut enligt byggnadsarvslagen. Lagen används som en skyddsmetod huvudsakligen utanför detaljplaneområden och då man utöver byggnadens exteriör även skyddar värdefulla interiörer.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Matleena Haapala, regeringssekreterare, tfn 0295 250 332, [email protected]