Hoppa till innehåll
Media

Rättvisan, kostnadseffektiviteten och förenligheten med åtgärderna på EU-nivå är centrala faktorer när det gäller att minska utsläppen från trafik, uppvärmning och jordbruk

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.5.2021 17.00 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 12.20
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde måndagen den 3 maj. Temat för mötet var den klimatpolitiska planen fram till 2035. De åtgärder som i synnerhet betonades vid diskussionen gällde elektrifieringen av trafiken, avståendet från oljeuppvärmningen och incitamenten för klimatåtgärder inom jordbruket.

Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras så att den svarar mot detta mål. Planen gäller sektorerna utanför utsläppshandelssystemet, det vill säga den så kallade ansvarsfördelningssektorn. Till den räknas utsläpp från trafiken, jordbruket, separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner, avfallshantering och fluorerade växthusgaser (F-gaser).

Vid mötet höll arbetsgruppens ordförande Jarmo Muurman, som är miljöråd vid miljöministeriet, ett inledningsanförande om den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Till grund för diskussionen hördes också forskarinlägg från Teea Kortetmäki om livsmedelssystemet, från Heikki Liimatainen om trafik och från Terttu Vainio om energianvändningen i byggnader.

I diskussionen lyftes särskilt fram olika rättvisedimensioner i klimatåtgärderna, åtgärdernas kostnadseffektivitet och att riktlinjerna för Finlands politik bör stämma överens med politiken på EU-nivå. I juni väntas EU-kommissionen anta ett stort lagstiftningspaket för att genomföra EU:s mål att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030.

En rättvis klimatpolitik behandlades inte bara ur olika sektorers synvinkel utan också ur olika generationers perspektiv. I diskussionen konstaterades det att den generationsöverskridande rättvisan har fått alltför lite uppmärksamhet i den klimatpolitiska debatten, då man koncentrerat sig på rättvisan i enskilda åtgärder.

Medlemmarna i rundabordsforumet betonade att delaktighet och rättvisa går hand i hand. Det ansågs viktigt att varje aktör ser sin egen roll i byggandet av ett klimatneutralt Finland och förstår hur de egna utsläppen kan minskas. Dessutom ansågs det viktigt att kopplingarna mellan klimatåtgärderna och andra mål, såsom att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden, också noteras i den klimatpolitiska planen.

Rundabordsforumet hörde budskapen från ett medborgarråd som diskuterat klimatåtgärder

Vid sitt möte fick rundabordsforumet för klimatpolitik höra budskapen från ett medborgarråd som bedömt klimatåtgärdernas rättvisa och effektivitet. Forskare vid Åbo universitet ordnade medborgarrådet i april 2021. Rådet publicerade ett uttalande som avslutning på sitt arbete.

I uttalandet betonade rådet bland annat att de konsekvenser som utsläppsminskningsåtgärderna har för naturen, klimatet och människornas ekonomi bör beaktas ur ett brett perspektiv. Inom den offentliga förvaltningen och kommunerna bör skattemedel styras till klimatvänligt boende och klimatvänlig trafik och mat. Rådet konstaterade också att det även i fortsättningen bör vara möjligt att bo och bedriva verksamhet överallt i Finland.

Medlemmarna i rundabordsforumet ansåg att det var viktigt att rådet genomfördes och tyckte att dess resultat var intressanta. Resultaten kommer att användas i beredningen av den klimatpolitiska planen.

Mer information

Terhi Lehtonen
statssekreterare
tfn 040 569 0140
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik,
tfn 0295 250 185
[email protected]

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Krista Mikkonen