Hoppa till innehåll
Media

Projektutlysning för kommuner och organisationer i Helmi-programmet i januari – Kommun-Helmi och Organisation-Helmi stöder konkreta restaurerings- och naturvårdsarbeten

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2023 14.50 | Publicerad på svenska 24.11.2023 kl. 12.10
Pressmeddelande

Specialunderstöd till kommuner och organisationer för genomförande av projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer som omfattas av Helmi-programmet kan sökas från den 1 januari 2024 till den 31 januari 2024. Understöd beviljas projekt som stärker den biologiska mångfalden genom åtgärder som förbättrar tillståndet i försämrade livsmiljöer. Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland.

Livsmiljöprogrammet Helmi 2021–2030 stärker den biologiska mångfalden och tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Understöd beviljas för konkreta åtgärder som förbättrar tillståndet i de livsmiljöer som omfattas av Helmi-programmet. Projekten kan gälla enskilda objekt, men de kan också omfatta flera olika objekt och livsmiljöer, vilket gagnar större ekologiska helheter.

Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner och andra kommunalt ägda aktörer samt av föreningar, stiftelser, delägarlag för samfällda vattenområden och sammanslutningar av dessa, det vill säga fiskeriområden. Projekten kan också genomföras som samprojekt. Understödet beviljas då den huvudsakliga sökanden, som ansvarar för projektadministrationen på alla sökandes vägnar. Alla parter i projektet ska dock uppfylla de ovan nämnda behörighetsvillkoren.

Understödet beviljas enligt prövning och beviljandet grundar sig på kriterierna i ansökningsanvisningen och på en helhetsbedömning. Dessutom kan till exempel projektets genomförbarhet, en planerad och tryggad fortsatt vård av objekten eller lokalisering av åtgärderna så att de utförs i anslutning till Helmi-kluster betraktas som en fördel för projekten. Helmi-klustren är områden som är regionalt viktiga för den biologiska mångfalden och där det finns många identifierade behov att restaurera livsmiljöer, både i och utanför naturskyddsområdena. Helmi-kluster identifieras så att restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärderna inom Helmi-programmet kan riktas till större helheter som även stöder varandra.

Understöd för fem olika livsmiljöer

Kommun- och organisationsunderstödet inom Helmi beviljas projekt som hänför sig till fem av Helmi-programmets teman:

  • Restaurering av myrmarker

  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker

  • Restaurering och skötsel av vårdbiotoper

  • Vård av skogliga livsmiljöer

  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Understöd kan beviljas för högst 80 procent av de godtagbara faktiska kostnaderna för projektet. Av särskilda skäl kan understöd beviljas för högst 95 procent av kostnaderna. Grunder för en högre understödsprocent är till exempel en betydande mängd frivilligarbete eller ett betydande naturvärde där det förekommer hotade arter som behöver brådskande vård.

Lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland

Målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera myrar, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar.

Mer information

Maaret Väänänen
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 370
[email protected]

Niina Vähätalo
överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 286
[email protected]

Tommi Hautala
överinspektör
NTM-centralen i Nyland
tfn 0295 021 374
[email protected]