Hoppa till innehåll
Media

Preliminär överenskommelse om byggproduktförordningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2023 15.39 | Publicerad på svenska 27.12.2023 kl. 9.30
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde en preliminär överenskommelse om uppdateringen av byggproduktförordningen (CPR). Syftet med förordningen är att påskynda den gröna omställningen och digitaliseringen inom byggbranschen.

Förordningen gäller harmonisering av byggprodukter som används inom EU-området och avsikten är att undanröja hinder som försvårar marknaden för byggprodukter. Återanvändningen av byggprodukter ska underlättas för att främja cirkulär ekonomi inom byggandet.

Förordningen lägger grunden för införandet av ett digitalt produktpass för byggprodukter. Om den genomförs, minskar förordningen den administrativa bördan inom byggbranschen. Förordningen ger kommissionen befogenhet att införa minimikrav för hållbarhet som ska styra den offentliga upphandlingen av byggprodukter så att den sporrar efterfrågan på och utbudet av miljömässigt hållbara byggprodukter.

”Uppdateringen av byggproduktförordningen är ett framsteg i klimatarbetet inom den byggda miljön. I fortsättningen kan byggnader användas som materialbanker så att byggprodukter och material som rivs på byggplatsen kan återanvändas på ett smidigare sätt än tidigare. Byggbranschen får också möjlighet att skapa nya produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi”, säger enhetsdirektör Kirsi Martinkauppi från miljöministeriet.

Förordningen går nu vidare till de formella godkännandeförfarandena i rådet och parlamentet. Enligt det preliminära förslaget ska övergångsperioden för den nya regleringen av byggprodukter vara 15 år, det vill säga  träda i kraft 2039. Under de kommande åren utfärdar kommissionen närmare bestämmelser som har samband med förordningen.

Finland har bidragit aktivt till uppdateringen av förordningen. I rådets slutsatser om cirkulär ekonomi inom byggbranschen 2019 föreslogs det att byggproduktförordningen ska ses över med stark betoning på cirkulär ekonomi. Slutsatserna utarbetades på initiativ av det finska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Finland har deltagit i alla skeden av förhandlingarna om uppdateringen av förordningen.

”Uppdateringen av förordningen är en fjäder i hatten för Finland. Det är fint att se att det arbete som vi inledde 2019 och som vi gjorde tillsammans med intressentgrupperna gav ett så positivt resultat”, säger Martinkauppi från miljöministeriet som deltog i förhandlingarna.

Ytterligare information


Kirsi Martinkauppi
Direktören för enheten för byggnader och byggande
​​​​​​​tfn 0295250177
[email protected]