Hoppa till innehåll
Media

Partsmötet för Montrealprotokollet har inletts – målet är att stödja utsläppsminskningar i utvecklingsländer

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2023 14.26 | Publicerad på svenska 23.10.2023 kl. 14.36
Pressmeddelande

Det 35:e partsmötet för Montrealprotokollet, som handlar om ämnen som bryter ned ozonskiktet, ordnas den 23–29 oktober i Nairobi. Vid mötet förs förhandlingar om finansieringen för den kommande treårsperioden. Målet är att säkerställa det ekonomiska stödet till utvecklingsländer genom ozonfonden.

Montrealprotokollet är ett avtal som alla länder har ratificerat och som begränsar produktionen, konsumtionen och handeln av ämnen som bryter ned ozonskiktet och av fluorkolväten som är kända som starka växthusgaser.

Avtalsparterna förhandlar om det ekonomiska stödet till utvecklingsländer. De parter i Montrealprotokollet som är utvecklingsländer får ekonomiskt stöd för att uppfylla förpliktelserna i avtalet genom den Multilaterala ozonfonden (Multilateral Fund, MLF). Under den kommande treårsperioden inleds åtgärder för att minska produktionen och användningen av HFC-föreningar, det vill säga fluorkolväten. Därför ska finansieringen till utvecklingsländerna ökas.

Avsikten är att finansieringen också ska kunna utnyttjas för att förbättra energieffektiviteten och för att bortskaffa kasserade gaser.

”Finansieringen av Montrealprotokollet har visat sig vara mycket kostnadseffektiv och har hittills bidragit till att förhindra en betydande mängd växthusgasutsläpp. Montrealprotokollet utvidgades vid ingången av 2019 till att omfatta fluorkolväten, och genom att begränsa användningen av dem kan man bromsa den globala uppvärmningen med så mycket som 0,4 grader. Om man samtidigt satsar på energieffektivitetsåtgärder kan klimatnyttan till och med fördubblas”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Genom att begränsa HFC-föreningar tar man ett viktigt steg mot målet i Parisavtalet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till klart under två grader jämfört med förindustriell tid.

HFC-föreningar är kraftiga växthusgaser som används bland annat i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Man har övergått till att använda HFC-föreningar i och med att sådana ämnen som förstör ozonskiktet har förbjudits. Användningen av HFC-föreningar ökar kraftigt, särskilt i tillväxtekonomier. Vissa utvecklade länder, inklusive EU, har redan infört stränga restriktioner för användningen av dem. För de flesta ändamål finns det redan alternativ teknik som är miljövänlig och energieffektiv.

Montrealprotokollet ingicks år 1987 och anses vara världens mest framgångsrika internationella miljöavtal. Alla världens 197 länder är parter i det. Genom avtalet har användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet minskat med över 99 procent. Det beräknas att ozonskiktet kan återställas före 2065. Montrealprotokollets framgång bygger på en stark vetenskaplig grund, industrins deltagande, finansieringen till utvecklingsländerna och en gemensam politisk vilja att agera för miljön.

Mer information:

Eeva Nurmi
konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
tfn 0295 250 209, [email protected]

Tapio Reinikainen
ledande sakkunnig, Finlands miljöcentral
tfn 0295 250 082, [email protected]