Hoppa till innehåll
Media

Parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik sammanträdde för första gången – målet är en klimatpolitik som sträcker sig över valperioderna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 10.10
Pressmeddelande

Den parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik inledde sitt arbete på onsdagen med en översikt över de klimatåtgärder som har vidtagits under regeringsperioden samt klimatårsberättelsen. Uppföljningsgruppen betonade vikten av att riksdagspartierna har en gemensam lägesbild. De framhävde också vikten av att förlita sig på vetenskaplig kunskap.

Gruppens ordförande, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, och flera medlemmar i gruppen betonade behovet av ett parlamentariskt engagemang i klimatarbetet.

"För att uppnå målet om ett klimatneutralt Finland 2035 krävs målmedvetna åtgärder som sträcker sig över flera valperioder. Det är viktigt att vara konsekvens också därför att kommuner, företag och investerare i allt större utsträckning gör investeringar som förutsätter en förutsägbar verksamhetsmiljö”, sade Ohisalo.

Miljörådet Magnus Cederlöf från miljöministeriet berättade om klimatårsberättelsen som ska lämnas till riksdagen i slutet av oktober. I klimatårsberättelsen beskrivs årligen hur klimatarbetet framskrider och hur man håller fast vid målen. Gruppen hörde dessutom åsikter och bedömningar om Finlands klimatåtgärder av Markku Ollikainen, ordförande för klimatpanelen. Ollikainen betonade att det klimatpolitiska perspektivet måste bevaras även under energikrisen.

Gruppen konstaterade att den i sitt arbete bör inrikta sig på de teman där behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå klimatmålen är störst. Gruppens diskussion tangerade särskilt markanvändningssektorn och kolsänkornas roll, utsläppen från trafiken, kopplingarna mellan förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna, rättvisa klimatåtgärder samt energikrisen och dess effekter på klimatåtgärderna.

Uppföljningsgruppen består av representanter för riksdagspartierna och har till uppgift att följa genomförandet av den nationella klimatpolitiken och att för sin del säkerställa att målet om klimatneutralitet uppnås och att klimatåtgärderna är rättvisa. Gruppen diskuterar också om hurdana klimatpolitiska riktlinjer som behövs i framtiden. Varje riksdagsparti har en representant i uppföljningsgruppen.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalos specialmedarbetare
tfn 0295 250 091
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för den parlamentariska uppföljningsgruppen för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]

Maria Ohisalo