Hoppa till innehåll
Media

NTM-centralerna får lösa in områden på 9,75 hektar i Natura 2000-områdena Hällörsfjärden, Salamajärvi och Toukkasuo-Huttusuo

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 16.34
Nyhet

Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd att lösa in områden på sammanlagt cirka 1,45 hektar i Natura 2000-områdena i Hällörsfjärden och Salamajärvi och delvis också i området för programmet för skydd av fågelvatten. Miljöministeriet har beviljat NTM-centralen i Norra Savolax tillstånd att lösa in ett område på sammanlagt cirka 8,3 hektar i Natura 2000-området och området för myrskyddsprogrammet i Toukkasuo-Huttusuo.

Det område som löses in i Natura 2000-området i Hällörsfjärden representerar i sin helhet naturtypen örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ, och dess representativitet är god eller betydande. En del av det område som ska lösas in befinner sig dessutom inom Hällörsfjärden-Mossaviken, området för programmet för skydd av fågelvatten.

Det område som ska lösas in i Natura 2000-området i Salamajärvi representerar den prioriterade Natura-naturtypen skogbevuxna myrar. Området är ett näringsfattigt tallbevuxet tallkärrsområde i kanten av myren.

Det område som ska lösas in i Natura 2000-området i Toukkasuo-Huttusuo representerar i första hand Natura-naturtypen högmosse, men dess kantzon kan även anses representera den prioriterade Natura-naturtypen skogbevuxna myrar. Området som ska lösas in befinner sig dessutom inom Toukkasuo-Huttusuo, området för myrskyddsprogrammet. I inlösningen ingår också ett 0,5 hektar stort område utanför skyddsprogrammets områdesgränser. Området kan med tanke på växtlighetens naturliga täthet och det enskiktade trädbeståndet anses tillhöra den prioriterade Natura-naturtypen västlig taiga.

Man har strävat efter att genomföra skyddet av de områden som ska inlösas så långt som möjligt med frivilliga medel och innan inlösning inleds har man strävat efter att föra underhandlingar med markägarna på det sätt som förutsätts i 50 § 2 mom. och 52 § 3 mom. i naturvårdslagen. Det har inte varit möjligt att fridlysa områdena som privata naturskyddsområden eller förvärva dem till staten genom frivilliga affärer. Därför genomförs skyddet av områdena genom att de inlöses till staten i syfte att inrätta ett naturskyddsområde.

Ytterligare information

Janne Hesso
Sakkunnig
tfn 0295 250 008
[email protected]