Hoppa till innehåll
Media

Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2020 9.09
Pressmeddelande

Naturpanelens verksamhet kommer att förtydligas genom att panelens uppgifter fördelas på två grupper: Finlands naturpanel och den nationella IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanel blir en oberoende forskarpanel som ska stödja det beslutsfattande som rör biologisk mångfald. Naturpanelen har tidigare bestått av både forskare och tjänstemän.

I och med den ändring som nu görs blir Finlands naturpanel, i likhet med Finlands klimatpanel, en aktör som ska främja dialogen mellan forskning och politik. Naturpanelen ska i fortsättningen koncentrera sig på att ta fram och sammanställa vetenskaplig information om tillståndet för den biologiska mångfalden till stöd för beslutsfattandet i Finland.

Deltagandet i verksamheten inom den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) är en uppgift som härefter kommer att skötas av den nya IPBES-arbetsgruppen. Den mellanstatliga plattformen IPBES är en oberoende internationell aktör som verkar i anslutning till FN och som rör sig i gränssnittet mellan vetenskap och politik. Den sammanställer bland annat vetenskapliga utvärderingsrapporter om naturens tillstånd på vår planet. Den nationella IPBES-arbetsgruppen kommer att bestå av företrädare för olika ministerier, forskningsinstitut och andra aktörer som är centrala med tanke på naturvården. Samarbetet mellan Finlands naturpanel och IPBES-arbetsgruppen främjas genom att ordföranden för naturpanelen också blir medlem i IPBES-arbetsgruppen.

Naturpanelens och IPBES-arbetsgruppens verksamhetsmöjligheter har förbättrats genom ökad finansiering.

”Regeringen vill föra en starkt faktabaserad politik. För att krisen med minskad biologisk mångfald ska kunna lösas krävs det gedigen information om hur olika åtgärder påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det viktigt att naturpanelen i fortsättningen kan koncentrera sig på att ta fram information till stöd för beslutsfattandet i Finland och att panelen har tillräckliga resurser”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Naturpanelens medlemmar ska representera olika vetenskapsområden

Miljöministeriet har bett universitet och forskningsinstitut nominera medlemmar till naturpanelen. Panelens medlemmar ska ha doktorsexamen inom ett område som är relevant med tanke på panelens uppgifter och därtill ha en aktiv roll i forskningen, förmåga att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team, förmåga att förmedla information mellan forskningen och beslutsfattandet samt möjlighet att aktivt delta i panelens verksamhet. Målet är att panelen ska ha bred representation från olika vetenskapsområden. Ansökningarna ska lämnas in till ministeriet senast den 20 mars 2020.

Begäran om förslag på medlemmar och suppleanter i den nationella IPBES-arbetsgruppen har sänts till olika ministerier, forskningsinstitut och företrädare för andra aktörer som är centrala med tanke på naturvården. Även dessa förslag ska lämnas in till ministeriet senast den 20 mars.

Avsikten är att naturpanelens uppgifter ska tas in i naturvårdslagen i samband med att lagen revideras. Revideringen av naturvårdslagen inleddes vid årsskiftet och kommer enligt planerna att slutföras i början av 2022.

Naturpanelen har funnits sedan 2015

Miljöministeriet tillsatte den första naturpanelen 2015. Naturpanelen har i likhet med den internationella IPBES-plattformen haft som mål att stärka växelverkan mellan vetenskap och beslutsfattande. Panelen har dessutom deltagit i IPBES verksamhet och främjat och följt upp forskarnas och andra sakkunnigas deltagande i IPBES-arbetet såväl nationellt som internationellt.

Mer information:

Suvi Borgström, överinspektör, [email protected], tfn 0295 250 342

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 348 1406