Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Finlands långsiktiga klimatstrategi ska sändas på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2020 14.23
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde onsdagen den 26 februari 2020. På mötet behandlades resultaten från klimatseminariet En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle som hölls i Nordsjö i Helsingfors den 3–4 februari och fattades beslut om att sända Finlands långsiktiga klimatstrategi (LTS) på remiss. Ministerarbetsgruppen fick också ta del av en halvtidsrapport om ändringar i beskattningen av anställningsförmåner från den arbetsgrupp som utreder en revidering av beskattningen av trafiken.

”Det viktigaste resultatet av klimatseminariet är att utsläppsminskningsmålet för 2035 budgeterades sektorspecifikt. Till exempel de klimatprogram för trafiken, energiproduktionen och jord- och skogsbruket som är under beredning fick mätbara utsläppsminskningsmål. Dessa koldioxidbudgetar höjer ambitionen för klimatarbetet och stakar ut en väg och ett tydligt mål för arbetet. Dessutom drogs det upp riktlinjer för reformen av energibeskattningen och inrättandet av en klimatfond. Vi kommer att precisera dessa beslut vid vårens ramförhandlingar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministerarbetsgruppen beslutade att det på webbplatsen Dinåsikt.fi ska begäras kommentarer till den långsiktiga strategin som beretts av arbets- och näringsministeriet. Efter ministerarbetsgruppens godkännande överlämnas strategin till EU-kommissionen. I Finlands långsiktiga strategi (LTS)presenteras scenarier och konsekvensanalyser av det nationella mål för koldioxidneutralitet som uppställts för 2035 samt om utvecklingen av utsläppen och upptagen av växthusgaser fram till 2050. Scenarierna beskriver alternativa sätt att genomföra Finlands och EU:s mål för låga utsläpp till 2050. Per sektor bedöms också potentialen för och behovet av utsläppsminskningar på medellång (2035) och lång (2050) sikt för att Finland ska kunna uppnå sina utsläppsminskningsmål. I den långsiktiga strategin har man inte granskat övergången till låga utsläpp ur regional eller social rättvisesynpunkt, utan utgångspunkten för de bakomliggande beräkningarna var att minimera kostnaderna för utsläppsminskningen på riksnivå.

Ministerarbetsgruppen tog del av en halvtidsrapport om ändringar i beskattningen av anställningsförmåner från den arbetsgrupp som utreder en revidering av beskattningen av trafiken.Arbetsgruppen ska utvärdera funktionaliteten hos och konsekvenserna av det nuvarande skattesystemet samt andra skattemetoder och avgifter av skattenatur i fråga om de klimatpolitiska målen och statsfinanserna. En halvtidsrapport om beskattningen av anställningsförmåner publiceras i mars 2020. I den slutrapport som lämnas senare granskas beskattningen av trafiken som en helhet.

Ministrarna fick också lägesrapporter om statistiska överföringar i fråga om förnybar energi, biogasprogrammet och uppföljningsrapporten om infrastrukturdirektivet som gäller alternativa bränslen.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare 050 414 1682, [email protected]