Hoppa till innehåll
Media

Minister Ohisalo: EU:s lagstiftningsförslag för att förbättra naturens tillstånd är både efterlängtat och nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 14.50
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort ett lagstiftningsförslag om målen för att förbättra naturens tillstånd. I förslaget beaktas brådskan med att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

”Det är ont om tid att motverka förlusten av biologisk mångfald. Kommissionens förslag uppmanar EU-länderna att vidta allt effektivare åtgärder för att trygga naturens biologiska mångfald inom alla sektorer i samhället. De föreslagna skyldigheterna är krävande, men i dagens värld behöver vi en ambitiös politik för att skydda naturen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Europeiska kommissionens förslag till lagstiftning handlar om en omfattande förbättring av livsmiljöernas och arternas tillstånd. Det handlar till stor del om ett effektivare genomförande av den gällande gemenskapslagstiftningen. I förslaget fastställs t.ex. en tidsplan för att förbättra arternas och livsmiljöernas tillstånd enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. Initiativet innebär en skyldighet att restaurera och vårda livsmiljöer enligt habitat- och fågeldirektiven som bedöms vara i ett dåligt tillstånd samt undvika att dessa livsmiljöer försämras ytterligare.

I initiativet föreslås en förbättring av den gällande lagstiftningens effektivitet, men också mer omfattande mål som gäller naturens tillstånd inom och utanför skyddsområdena. Det föreslås olika mål i fråga om stadsnatur, strömmande vatten, hav, skydd av pollinerare, jordbruksområden och ekonomiskogar. I initiativet ingår också mål som är viktiga med tanke på markanvändningssektorns klimatåtgärder.

”I Finland har vi mycket erfarenhet av att restaurera och vårda livsmiljöer. Ett bra exempel är Helmi-programmet, med hjälp av vilket vi bland annat restaurerar myrmarker, fågelvatten, skogar och strandnatur. Programmet har varit mycket populärt, vilket visar att finländarna har både stor entusiasm och vilja att förbättra naturens tillstånd”, säger minister Ohisalo.

”I Finland finns det erfarenhet av att förbättra naturtillståndet i de områden som har störst betydelse med tanke på mångfalden. Vår önskan är att medlemsländerna får tillräckligt med handlingsutrymme i fråga om hur åtgärderna ska riktas och prioriteras. På så sätt kan vi se till att vi tar itu med förlusten av biologisk mångfald i de områden där åtgärderna är mest användbara”, konstaterar Ohisalo.

Enligt förslaget svarar medlemsstaterna för kostnaderna för genomförandet. Förslaget innehåller inga nya finansieringskanaler för genomförandet, men det konstateras att åtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer kan finansieras genom EU:s fonder och program.

Lagstiftningsförslaget om målen för att förbättra naturens tillstånd är en del av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030. Målen i den föregående strategin för biologisk mångfald, som gällde fram till 2020, uppnåddes inte genom medlemsstaternas frivilliga åtgärder. Kommissionen anser att de rättsligt bindande målen på unionsnivå är nödvändiga för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Mer information:

Sameli Sivonen
Minister Ohisalos specialmedarbetare (begäran om intervjuer med ministern)
tfn 050 406 6855
[email protected]

Antti Heikkinen
Minister Ohisalos specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
[email protected]

Olli Ojala (t.o.m. 30.6)
Miljöråd
tfn 0295 250 039
[email protected]

Leila Suvantola (fr.o.m. 1.7)
Lagstiftningsråd
tfn 0295 250 433
[email protected]