Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Mikkonen tog emot en rapport från den regionala arbetsgrupp som gjort en utredning om Evois vetenskapsnationalpark

Miljöministeriet
30.6.2021 14.02
Pressmeddelande

En regional arbetsgrupp tillsatt av Helsingfors universitet har mellan november och juni på uppdrag av miljöministeriet berett ett förslag gällande Evois nationalpark som beaktar naturvårdslagens bestämmelser om nationalparker, behoven hos aktörerna i regionen och vetenskapsnationalparkens särskilda behov. Målet var att lägga fram ett förslag utifrån vilket ministeriet kan börja bereda en lag om nationalparken. Arbetsgruppen överlämnade i dag sitt förslag till miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Jag vill tacka arbetsgruppen för utredningen och för undersökningen av olika alternativ. Vi sätter oss in i utredningen vid miljöministeriet och bedömer hur vi ska framskrida. För att trygga den biologiska mångfalden är det viktigt att också utveckla nätverket av nationalparker. Regeringen har förbundit sig till detta i sitt program”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den regionala arbetsgruppen utredde hur en vetenskapsnationalpark kan införas i den finska lagstiftningen och under vilka förutsättningar Evois nationalpark kan inrättas. Arbetsgruppen hade som mål att föreslå en avgränsning av nationalparken där de regionala behoven hos de aktörer som är verksamma i Evois beaktas och där älgjakt utanför parken möjliggörs. Prodekanus Atte Korhola, professor i miljöförändring vid Helsingfors universitet, var ordförande för arbetsgruppen. I arbetsgruppen ingick representanter för olika aktörer. Gruppen har också hört olika aktörer i regionen. I arbetsgruppen ingick dessutom en permanent sakkunnig från såväl miljöministeriet som jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Evois statsägda skogsområde i Egentliga Tavastland är ett för södra Finland exceptionellt omfattande och enhetligt område av gamla boreala skogar som ställvis är i naturtillstånd. Skogarna i Evois erbjuder livsmiljöer särskilt för hotade arter som lever på död eller bränd ved. På området finns mycket mer än skogsnatur: åsar, många små sjöar och tjärnar, små myrar, strömmande vatten och kulturlandskap. Det finns också ekonomiskogar i området, men i nationalparken ska det inte längre göras avverkningar. I fortsättningen ska skogarna få utvecklas naturligt eller så främjas deras mångfald genom aktiva åtgärder.

Av förslagen till nationalparker fortsätter arbetet med Salla och Evois

Av fem olika initiativ, och utifrån miljöministeriets utredning om nationalparker, valdes i slutet av förra året Sallatunturi i Salla kommun och Evois skogsområde i Tavastehus ut för fortsatt beredning. Statsrådet lämnade tidigare i juni en proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark. Nationalparken ska huvudsakligen inrättas på det i kommunen belägna statsägda naturskyddsområdet i Sallatunturi. Avsikten är att lagen om Salla nationalpark ska träda i kraft i år.

Mer information:

Antti Heikkinen, minister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, [email protected]
Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, [email protected]