Hoppa till innehåll
Media

Minister Emma Kari: Nästa år tas stora steg mot ett naturpositivt Finland

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 12.49
Pressmeddelande
Kuva: Laura Kotila

Vid sitt första informationsmöte om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald drog miljö- och klimatminister Emma Kari upp riktlinjer för hur Finland ämnar genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald. Målet med strategin är att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030. Finland ska ingå ett åtagande om genomförandet av strategin före utgången av 2022.

"Nästa år kommer vi att ta stora steg mot ett Finland där naturens utveckling går mot ett positivt håll då vi fastställer våra egna åtaganden gällande EU:s strategi för biologisk mångfald. Detta innebär ökat skydd och fler naturvårdsåtgärder", sade miljö- och klimatminister Emma Kari.

I början av året inleds arbetet i en arbetsgrupp med uppgift att definiera hur Finland ska förbinda sig att öka skyddsarealen, skydda gamla skogar samt restaurera och förbättra tillståndet för vissa livsmiljöer som är definierade i EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv. Genomförandet av åtagandena är en viktig del av åtgärderna för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

”Som en del av denna helhet har vi förbundit oss att skydda alla våra urskogar och naturskogar. Målet att skydda 30 procent av land- och havsytan inom EU utgör ramarna för skyddsnivån. Målet har inte fördelats mellan medlemsstaterna, men jag anser att Finland måste kunna uppnå minst det här", konstaterade minister Kari.

Det behövs mer finansiering för frivilligt skydd av skogar

"Markägarna är intresserade av frivilligt skydd av skogarna. Till exempel i Norra, Östra och Mellersta Finland erbjuds fler objekt för skydd än vad som kan skyddas med tanke på finansieringen. Under denna regeringsperiod  har det införts frivilligt skydd också för skogarna i Norra Finland, och möjligheten till det borde i fortsättningen bli permanent i hela landet. Det behövs mer finansiering för skyddet av skogar”, sade minister Kari.

Större satsning behövs framför allt i Södra Finland, där nätverket av skyddsområden är mer splittrat och skyddsområdena små, men mångfaldsvärdet å andra sidan är större. 

Mer information:

Milja Henttonen 
Minister Karis specialmedarbetare, kommunikation och medierelationer 
tfn 050 599 3094
[email protected]