Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet fick in 30 ansökningar i ansökningsomgången på två miljoner euro för projekt som påskyndar grön omställning inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 16.45
Nyhet

De 30 projekt som deltog i miljöministeriets andra ansökningsomgång för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö ansöker om sammanlagt cirka 2,4 miljoner euro i statsunderstöd. Projektens totala budget uppgår sammanlagt till cirka sex miljoner euro. Under den andra ansökningsomgången utlystes två miljoner euro för klimatarbete inom den byggda miljön.

”Både stora och små företag har deltagit i den andra ansökningsomgången. Det finns flera företag, men också läroanstalter och kommuner, bland dem som har ansökt om understöd. Många projekt har flera samarbetspartner. Det finns glädjande många olika sökande och teman. Det är precis det här vi har hoppats på i programmet: ett brett spektrum och nya initiativ”, säger miljöministeriets projektkoordinator Maija Stenvall.

Miljöministeriet beviljar finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som testar och utvecklar nya metoder för begränsning av klimatförändringar eller anpassning till dem. Projekten kan ha samband med exempelvis energieffektivitet, byggnadsmaterial, utveckling av processerna för planering och byggande eller utveckling av kunskapsbasen och kompetensen på området.  

Avsikten är att besluten om finansiering till projekten fattas före utgången av september 2022. De 11 projekt som beviljades finansiering i den första ansökningsomgången har kommit igång väl. Miljöministeriet utlyser nästa ansökningsomgång i oktober, och den sista ansökningsomgången inleds i början av 2023.  

”Ännu finns det tid att komma med idéer och att ta fram nya projekt och samarbetsmodeller för de återstående ansökningsomgångarna”, säger Stenvall.

Business Finlands sista ansökningsomgång för finansiering till exportfrämjande projekt inom ramarna för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö ordnas 1.9.2022–31.10.2022.

Stimulansmedlen från EU stöder grön omställning inom den byggda miljön

Ansökan om finansiering är en del av programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, där det under de närmaste åren görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland, och det ordnas sammanlagt sju ansökningsomgångar 2021–2023.

​​​​​​​Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU), och riktlinjerna för den nationella användningen av instrumentet drogs upp i Finlands program för hållbar tillväxt, som publicerades i maj 2021.

Ytterligare information:
 

Maija Stenvall
Projektkoordinator
Miljöministeriet
tfn 0295 25 0354
[email protected]