Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet efterlyser projektidéer för programmet Raki2: tyngdpunkten ligger på konkreta vattenvårdsåtgärder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2016 7.25
Nyhet

Den andra fasen av miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd (Raki) har inletts som ett led i regeringen Juha Sipiläs spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Spetsprojektet har som mål att utnyttja kretsloppsekonomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, det s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.

Målet med Raki-programmet är att betydligt mindre mängder näringsämnen – i synnerhet forsfor och kväve – ska läcka ut i miljön och den vägen hamna i Östersjön.

Idéefterlysning 18.3.2016–18.4.2016

Miljöministeriet inleder den andra fasen i Raki-programmet genom att efterlysa projektidéer kring följande teman:

  1. Praktisk förankring av metoder som bidrar till att fånga upp och avlägsna näringsämnen ur vattendrag och återföra dem till kretsloppet
  2. Utveckling av och pilotförsök med gödselfabrikat som är framställda av återvunna näringsämnen
  3. Effektivisering av processerna för behandling av kommunalt avloppsvatten, i synnerhet med tanke på tillvaratagande och återvinning av näringsämnen
  4. Inriktning av åtgärder och nya metoder för minskad näringsbelastning i specifika åkerskiften och tillhörande försök
  5. Utveckling av underhållet och driften av avfallshanteringssystem i båttrafiken, inkl. återvinning av näringsämnen

I denna ansökningsomgång prioriteras omfattande, verkningsfulla projekt som inbegriper samarbete med slutanvändaren. Vid valet prioriteras också sådana projekt som innefattar annat brett samarbete och högkvalitativ kommunikation. Målet är att projekten ska syfta till effektiva, konkreta vattenskyddsåtgärder och effektiv återvinning av näringsämnen. Renodlade forskningsprojekt finansieras inte via programmet.

Delta i urvalet

Sökande deltar i urvalet med en projektbeskrivning på högst två sidor, till vilken sökandens referenser fogas som bilaga. De idéer som är mest genomförbara och som bäst främjar de angivna teman väljs ut för vidare urval.

Mer information om ansökningsförfarandet och programmet Raki2 hittar du här:

Projektpresentationen och bilagorna ska lämnas in senast 18.4.2016 kl.16.15 i första hand per e-post på adressen [email protected]. Handlingarna kan också skickas in per post: Miljöministeriet, registratorskontoret, PB 35, 00023 Statsrådet. Skriv "RAKI-ohjelman ideahaku" i ärendefältet eller på kuvertet.

Ytterligare information:

Anni Karhunen, överinspektör, [email protected], tfn 0295 250 376

Barbara Appel, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 250 334