Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2018 6.29
Nyhet

Miljöministeriet efterlyser projekt som främjar återvinningen av näringsämnen och som förbättrar vattendragens och Östersjöns tillstånd. Ansökningsomgångens första fas inleds den 9 februari.

Utlysningen riktar sig till projekt som stöder målen i antingen Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd eller spetsprojektet för vatten- och havsvård. Ansökningsprocessen genomförs i två faser. Sökandena ska först lägga fram en projektidé, och de bästa idéerna går vidare till fortsatt beredning.

Programmet för återvinning av näringsämnen är i första hand inriktat på projekt inom följande teman:

  1. Åtgärder för att främja utvecklingen och användningen av säkra gödselmedel som återvinns ur avloppsvatten
  2. Utnyttjande av sidoströmmar vid återvinning av näringsämnen
  3. Spridning av konceptet för näringsneutrala kommuner och införande av konceptet i nya områden
  4. Innovativa metoder inom kommunikation, rådgivning och utbildning som avser återvinning av näringsämnen

Vatten- och havsvårdsprojekten ska i första hand bidra med åtgärder för att minska och förhindra belastning i form av näringsämnen och skadliga ämnen i vattendrag. Projektutlysningen är inriktad på konkreta och innovativa vattenvårdsåtgärder och verksamhetsmodeller som kan mångfaldigas och/eller åtgärder och verksamhetsmodeller med affärspotential. Även utvecklingsarbete, kommunikation, nätverksbildning och utredningar som stöder de konkreta åtgärderna kan genomföras inom ramen för projekten. Projektidéer efterlyses dessutom inom följande teman:

  1. Helheter som har anknytning till kontrollen av vattenhushållningen på ett avrinningsområde och som bl.a. kan inbegripa nya naturenliga metoder för hantering av avrinningsvatten inom jord- och skogsbruket och hantering av dagvatten och översvämningar. Projekten ska gärna utgå från en helhetsbild av genomslaget av de åtgärder som krävs och en insikt om behovet av samarbete mellan olika sektorer.
  2. Utveckling och förankring av ekonomiskt lönsamma modeller för selektivt fiske som en del av den övergripande vattenvården och återvinningen av näringsämnen som ansamlats i vattendragen.
  3. Pilotförsök med metoder för att minska utsläppen av skadliga ämnen (bl.a. läkemedelssubstanser och mikroplaster) och förebygga nedskräpning.
  4. Upprättande och aktivering av regionala vatten- och havsvårdsorganisationer eller nätverk i syfte att genomföra åtgärderna för skydd av Östersjön. Inom ramen för detta skapas också sektorsövergripande nätverk och nätverk för Östersjöområdet.

Närmare information om ansökningsomgången och ansökningshandlingarna finns här:

De projekt som finansieras bidrar till genomförandet av regeringsprogrammets spetsprojekt ”Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk”. Målet med spetsprojektet är att Finland ska vara en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och miljöteknik. Samtidigt höjs självförsörjningsgraden i fråga om näringsämnen och energi, och vattenstatusen förbättras när den mängd näringsämnen, humus och skadliga ämnen som belastar vattendragen och Östersjön minskar.

Mer information:

Programmet för återvinning av näringsämnen: Arja Nykänen, projektchef: [email protected], tfn 0295 250 376

Vatten- och havsvårdsprojekt: Jenni Jäänheimo, projektchef: [email protected], tfn 0295 250 349