Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar kommuner 1,5 miljoner euro i understöd för att reformera informationshanteringen inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 8.46
Pressmeddelande

Miljöministeriets understöd stöder utvecklandet av informationshanteringen i samband med planläggning och bygglov. De projekt som beviljas understöd är en del av reformen av informationshanteringen inom den byggda miljön. Som ett led i reformen samlar man informationen om planläggning och tillståndsprocesser i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön.

Med understödet stärks kommunernas beredskap att producera information i form av informationsmodeller och lämna informationen till Ryhti-systemet. I denna ansökningsomgång beviljades sju kommuner understöd. 

”Under ansökningsomgången fick vi in många ansökningar av hög kvalitet från kommunerna. I projektplanerna syns kommunernas starka motivation att gemensamt utveckla systemen och programvarorna. Det är glädjande att se så många kommuner tillsammans utveckla riksomfattande lösningar och modeller som förenklar informationshanteringen och som i stor utsträckning kommer att vara till nytta också för andra kommuner när Ryhti-systemet införs”, säger Jemina Suikki, specialsakkunnig vid miljöministeriet. 

Ryhti-systemets tjänster öppnas stegvis från och med ingången av 2024. Testningen av Ryhti-systemets tjänster och gränssnitt har redan inletts i samarbete med de projekt som deltog i fjolårets ansökningsomgång. De projekt som nu beviljats understöd får också delta i det gemensamma arbetet med att utveckla Ryhti-systemet, testa tekniska lösningar och ge respons på dem. Testningen fortsätter till våren 2025. 

Det centrala målet med de projekt som beviljats understöd är att förenkla informationshanteringen och utveckla den tekniska kapaciteten hos kommunernas system med beaktande av kommunernas myndighetsprocesser i anslutning till den byggda miljön. De kommuner som får understöd gör tillsammans med sina datasystemleverantörer de ändringar i sina egna programvaror och system som behövs för att det ska vara möjligt att producera och lämna in information i form av informationsmodeller. Andra kommuner kommer också att dra nytta av projektresultaten. 

Kommuner som får understöd  

I den ansökningsomgång som avslutades i april uppgick anslaget till 1,5 miljoner euro. Miljöministeriet fick in 21 ansökningar, och den ansökta summan var sammanlagt cirka 3,6 miljoner euro. 

Understöd beviljades 

Brahestads stad, 305 000 euro  
Järvenpää stad, 230 000 euro  
Kervo stad, 70 000 euro  
Keuru stad, 225 000 euro 
Nokia stad, 205 000 euro  
Nådendals stad, 230 000 euro  
Tammerfors stad, 250 000 euro 

Miljöministeriet inleder nästa ansökningsomgång hösten 2024. Då uppgår anslaget till 2,3 miljoner euro. 

Mer information 

Jemina Suikki 
specialsakkunnig 
0295 250 345