Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 8.48
Nyhet

I enlighet med EU-direktivet om nationella utsläppstak utarbetade Finland år 2019 ett nationellt luftvårdsprogram 2030. Enligt takdirektivet ska medlemsstaterna uppdatera sina nationella luftvårdsprogram minst vart fjärde år. Nu ber miljöministeriet om utlåtanden om utkastet till den första uppdateringen av det nationella luftvårdsprogrammet 2030.

Koncentrationerna av luftföroreningar är låga i Finland jämfört med många europeiska städer. Under de senaste årtiondena har såväl utsläppen som koncentrationerna av luftföroreningar för det mesta minskat. Trots att läget inom luftvården generellt sett är gott orsakar luftföroreningar fortfarande både hälso- och miljöolägenheter även i Finland.
 
Luftvårdsprogrammet innefattade de åtgärder som krävs för att de åtaganden om minskning av utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, små partiklar och ammoniak som fastställts i direktivet ska fullgöras. Genomförandet av luftvårdsprogrammet 2030 fortskrider på ett organiserat sätt och enligt plan. Programmets effekt övervakas med hjälp av utsläppsinventeringar, luftkvalitetuppföljning och övervakning av ekosystem.
 
Uppgifterna från utsläppsinventeringen visar att Finland uppfyllde sina åtaganden för utsläppsminskning 2020. Enligt scenarier kommer Finland också att uppfylla de mer krävande minskningsåtagandena 2030. I uppdateringen av luftvårdsprogrammet presenteras därför inga nya strategier och åtgärder för utsläppsminskning. Genomförandet av de ytterligare åtgärder som presenterades i luftvårdsprogrammet 2019 fortsätter. Genomförandet av det separata programmet för minskning av ammoniakutsläppen från jordbruket fortsätter.

Uppdateringen av luftvårdsprogrammet godkänns i statsrådet våren 2023. Utlåtanden ska lämnas senast 30.12.2022.

Ytterligare uppgifter: Specialsakkunnig Katja Ohtonen, miljöministeriet, tf. 050 301 3368, [email protected]