Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om strategin för friluftsliv

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 15.34
Pressmeddelande
Foto: Teemu Kuusimurto

Strategin för friluftsliv syftar till att göra rekreation i naturen till en nationell framgångsfaktor. Förhoppningen är att allt fler finländare ska hitta lämpliga sätt att vistas och röra sig i naturen. I strategin fäster man särskild vikt vid närnaturens tillgänglighet, folkhälsoaspekten av vistelse i naturen och ett starkare samarbete. Utlåtanden om strategiutkastet kan lämnas fram till den 22 oktober.

”För rekreation i naturen utarbetas nu för första gången en egen nationell strategi. Strategin behövs, eftersom allt fler har funnit värdet av att röra sig i naturen, i synnerhet under coronapandemin. Också antalet besökare i nationalparkerna har ökat under hela 2000-talet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet med strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om nyttan med att idka friluftsliv och få dem att ta del av denna nytta. Strategin bereds i år i brett samarbete och den sträcker sig fram till 2030. 

De strategiska målen i strategin för friluftsliv

Som strategiska mål föreslås att närnaturen ska vara tillgänglig och att folkhälsan ska främjas genom friluftsliv. Målet är att närnaturen ska vara tillgänglig för alla på lika villkor i Finland. Friluftsliv och vistelse i naturen ska också i allt högre grad tas med i folkhälsoarbetet.

Med hjälp av strategin vill man stärka samarbetet kring idkandet av friluftsliv. Ett mål är också att identifiera och stärka de kunskapsmässiga och ekonomiska resurserna utgående från efterfrågan. En konkret åtgärd är att skapa en nationell informationstjänst för friluftsliv som ger heltäckande information om tjänster och möjligheter för friluftsliv och att inrätta ett samordningsorgan för att främja samarbetet. 

När det gäller rekreation i naturen ska man alltid värna om naturens hållbarhet genom att respektera naturen och dess mångfald och genom att sörja för naturens bärkraft. 

Strategiutkastet har beretts genom ett omfattande samarbete

Strategin för friluftsliv har beretts i en arbetsgrupp och i workshoppar som miljöministeriet sammankallat. I den bredbasiga beredningen av strategin har man också använt de svar som intressentgrupperna och allmänheten lämnat i justitieministeriets webbtjänst dinåsikt.fi. Det kom totalt 8 074 svar. Den omfattande delaktigheten har varit motiverad, eftersom friluftsliv i naturen är en sak som berör nästan alla finländare.

I styrgruppen för strategiarbetet har deltagit sju olika ministerier, Forststyrelsens naturtjänster, NTM-centralernas ansvarsområde för miljö, Kommunförbundet, Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund samt Ulkoilufoorumi (ett forum för friluftsliv), vars 17 medlemsorganisationer representeras av Suomen Latu.

Respons på strategiutkastet kan lämnas fram till den 22 oktober på adressen utlåtande.fi. Det är meningen att strategin ska bli klar under 2021.

Mer information

Antti Heikkinen
Specialmedarbetare
miljöministeriet
tfn 0295 250 231
[email protected]

Matti Nieminen
Specialsakkunnig 
miljöministeriet
tfn 0295 250 001
[email protected]