Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om föreslagna ändringar i avfallslagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2024 14.53
Pressmeddelande

Miljöministeriet har sänt en proposition om ändring av avfallslagen på remiss. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 mars 2024.

Enligt regeringsprogrammet ska kommunens ansvar för avfallshanteringen begränsas till hushållsavfall.  Enligt propositionen begränsas kommunens ansvar för avfall från boende i huvudsak till avfall från hushåll och fritidsboende. Avfallsinnehavaren ska i fortsättningen ansvara för avfallshanteringen av kommunalt avfall som uppkommer i boendeenheter som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster och avfallshanteringen av kommunalt avfall från institutionsboende. 

”Ändringen förtydligar ansvarsfördelningen inom hanteringen av kommunalt avfall och gör det möjligt för företagen inom social- och hälsovården och välfärdsområdena att ordna sin egen avfallshantering som en helhet”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.   

Enligt propositionen överförs ansvaret för avfallshanteringen av kasserade böcker på bokproducenterna, som en del av producentansvaret för papper. I praktiken överförs ansvaret på importörerna av tryckta böcker och tillverkarna av tryckpapper. Förlagsbranschen ställer sig positiv till producentansvaret för avfallshanteringen av böcker. Böcker ska också i fortsättningen i första hand återanvändas, och de nya reglerna gäller inte sådana böcker som är avsedda för återanvändning, såsom böcker som säljs på antikvariat. Genom att överföra ansvaret för avfallshanteringen av böcker på producenterna syftar man till att öka den separata insamlingen och materialåtervinningen av bokpapper i stället för att pappret förbränns. 

I avfallslagen föreslås dessutom en ny paragraf enligt vilken sådant material som förs in från andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för att återvinnas inte längre ska klassificeras som avfall i Finland. Om materialet i ett annat EES-land har klassificerats som återanvändbart material och inte som avfall, ska materialet enligt paragrafen också i Finland klassificeras som återanvändbart material i stället för avfall. Enligt den gällande lagstiftningen kan ett företag som är verksamt i Finland, när det skaffar material för återvinningsprodukter från andra EES-länder, på grund av avfallsklassificeringen av det material som förts in bli en miljötillståndspliktig avfallsbehandlare.

Den föreslagna paragrafen gör det smidigare att återvinna material som förts in från ett annat EES-land. De finländska myndigheterna ska dock också i fortsättningen ha rätt att ingripa i situationen om de material som förts in är skadliga för miljön eller hälsan. 

De föreslagna ändringarna har beretts i samarbete med intressentgrupper genom att identifiera olika alternativ till de nu föreslagna ändringarna och preliminärt bedöma deras konsekvenser. Målet med avfallslagen och de förordningar som kompletterar den är att minska mängden avfall och öka återanvändningen och materialåtervinningen. 

Mer information

Jussi Kauppila
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 085
[email protected]

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn 040 847 1992
[email protected]