Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om et utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen

Miljöministeriet
18.11.2020 12.15
Nyhet

Miljöministeriet ber om utlåtanden om et utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och marktäktslagen

Det föreslås att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning görs preciseringar i definitionerna, kontaktmyndigheterna och de behöriga myndigheterna, de myndigheter som ska höras om programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen samt förfarandet för internationellt hörande i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser. I propositionen föreslås dessutom att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och i bilagorna till den lagen görs tekniska ändringar så att de bättre motsvarar direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Genom ändringarna av marktäktslagen föreskrivs det om gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i fråga om de projekt som gäller täktverksamhet och på vilka lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas. Det föreslås även att det i marktäktslagen tas in bestämmelser om personuppgiftsansvariga enligt förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Lagarna avses träda i kraft den 1 september 2021.

Utlåtanden begärs lämnas in till miljöministeriet senast den 8 januari 2021 via tjänsten Utllåtande.fi eller via e-post till [email protected]

Mer information:

Specialsakkunnig, MKB Essi Römpötti, tel. 0295 250 048, [email protected] (borta 21.-27.12, 31.12.2020 och 6.1.2021)

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, tel. 0295 250 246, [email protected] (borta 21.12.2020-8.1.2021)