Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om kommentarer om utvecklingsbilden för områdesanvändningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2023 13.07
Pressmeddelande

Genom utvecklingsbilden för områdesanvändningen produceras aktuell information om region- och samhällsstrukturens nuläge och framtid till stöd för planerna och beslutsfattandet. Intressentgrupperna kan kommentera utkastet till utvecklingsbilden fram till 16.6.2023.

Utvecklingsbilden ger information om förändringar som påverkar till exempel placeringen av områden för boende, näringar, service och trafik. I utvecklingsbilden presenteras mål för en polycentrisk och nätverksliknande regionstruktur och för en hållbar stads- och samhällsutveckling. Genom utvecklingsbilden identifieras också behov att utveckla kunskapsunderlaget, lagstiftningen och andra styrmedel samt planerings- och avtalsförfarandena.

Miljöministeriet färdigställer utvecklingsbilden utifrån den mottagna responsen och publicerar den hösten 2023.

Genom utvecklingsbilden för områdesanvändningen strävar man efter kontinuitet, systematik och verkningsfullhet vid uppföljningen, prognostiseringen och styrningen av region- och samhällsstrukturen. Avsikten är att arbetet ska vara kontinuerligt. Hur region- och samhällsstrukturen utvecklas följs årligen upp med hjälp av centrala parametrar. Med fyra års mellanrum görs en uppskattning av de förändringsfaktorer och eventuella utvecklingskostnader som man måste förbereda sig på med hänsyn till en hållbar utveckling. Också målen, åtgärderna och styrmedlen uppdateras vart fjärde år.

Resultaten av arbetet med utvecklingsbilden kan användas inom många olika samhällssektorer både i kommunerna och i statsförvaltningen. Utvecklingsbilden stöder till exempel planeringen av områdesanvändningen, trafiksystemet, servicenätet, boendet och statsfinanserna. Den kan också utnyttjas vid revideringen av lagstiftningen om de riksomfattande målen i fråga om områdesanvändningen. 

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral inledde arbetet med utvecklingsbilden 2021. Intressentgrupperna har deltagit aktivt i utarbetandet av utvecklingsbilden bland annat i workshoppar runt om i Finland.

Ytterligare information

Juha Nurmi
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 181
[email protected]

Mika Ristimäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 188
[email protected]

Timo Turunen
Miljöråd
tfn 0295 250 303
[email protected]