Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet begär utlåtanden om förordningen om frivillig ekologisk kompensation

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 10.31
Pressmeddelande
Foto: Mikael Ahlfors

I den nya naturvårdslagen finns bestämmelser om förfarandet vid frivillig ekologisk kompensation och om kriterierna för kompensation. Avsikten är att genom en separat förordning precisera lagens bestämmelser vad gäller naturvärden, regional motsvarighet och kompensationsplan vid frivillig ekologisk kompensation. Utlåtanden om förordningen ska lämnas in senast den 12 maj 2023.

Med hjälp av ekologisk kompensation kan den skada som mänsklig aktivitet har orsakat den biologiska mångfalden på ett håll kompenseras genom att man ökar den biologiska mångfalden på annat håll. Ekologisk kompensation är en sista utväg när det gäller skador som inte kan förebyggas eller minskas. Ekologisk kompensation bidrar till målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

En viktig utgångspunkt för ekologisk kompensation är att den som orsakar försämringen, det vill säga en aktör som i sin verksamhet försämrar naturvärden, kan kompensera den försämring som verksamheten orsakar en naturtyp eller en arts livsmiljö. Kompensationen görs antingen genom produktion av naturvärden eller genom skyddskompensation. Produktion av naturvärden kan till exempel innebära att en försämrad förekomst av en naturtyp förbättras genom restaurering av naturen, såsom återställande av vattenbalansen i en myr, eller genom skyddande av ett område med värdefulla naturvärden.

Förordningen preciserar den nya naturvårdslagen

Naturvårdslagen preciseras genom nya bestämmelser om mätning av försämring och additionalitet, måttenhet och redovisning av löpande kostnader samt kompensationens geografiska gränser och flexibilitet som föreslås i miljöministeriets förordning.  Genom förordningen förenhetligas hur kvantiteten av de naturvärden som produceras i enlighet med naturvårdslagen beräknas och hur man bedömer motsvarighet i fråga om naturvärden och en kompensation fullt ut, så att den försämring som naturtypen eller artens livsmiljö orsakas kompenseras minst fullt ut.  

Vid sidan av beredningen av förordningen låter miljöministeriet upprätta ett register över ekologisk kompensation. Registret används för inlämning av ansökningar och fungerar som en förteckning över de producerade naturvärden som finns i registret och som ett öppet register över godkända kompensationer.​​​​​​

Ytterligare information:

Leila Suvantola
lagstiftningsråd
tfn 0295 250 433
[email protected]

Suvi Borgström
specialsakkunnig
tfn 0295 250 342
[email protected]